Apel Klubów Inteligencji Katolickiej w obronie praw migrantów zarobkowych

Zwracamy się z naglącym apelem do odpowiedzialnych organów władz
Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych środków zaradczych w
obronie praw migrantów zarobkowych w krajach Unii Europejskiej.

Coraz częściej otrzymujemy relacje na temat łamania podstawowych
praw pracowniczych oraz praw człowieka w stosunku do polskich migrantów
zarobkowych. W wielu krajach polscy pracownicy są zmuszani do częstej
pracy w nadgodzinach bez należnego wynagrodzenia, pozbawiani urlopu,
realnej opieki medycznej, zasiłków chorobowych, itd.
W razie
wypadków przy pracy, łącznie z trwałym inwalidztwem, pracodawcy
zwalniają polskich migrantów zarobkowych dyscyplinarnie z pracy bez
jakiegokolwiek odszkodowania.

Migranci zarobkowi odmawiają ze względów oszczędnościowych
zapisywania się do miejscowych związków zawodowych. W przypadku
konfliktów pracowniczych mogą dochodzić swych praw jedynie przed sądami
pracy i sądami cywilnymi, lecz często nie posługują się żadnym językiem
obcym i nie są w stanie opłacić honorarium adwokata.

Duszpasterze i nieliczni wolontariusze są w stanie udzielić
bezpłatnej pomocy prawnej tylko niewielu osobom i w najbardziej
drastycznych przypadkach. Migranci potrzebują jednak fachowego wsparcia
ze strony polskich instytucji państwowych.

Służby konsularne powinny informować wszystkie odpowiedzialne organy
państwa o warunkach zatrudnienia, warunkach mieszkaniowych i o stanie
respektowania praw człowieka i praw pracowniczych migrantów. Do czasu
uruchomienia za granicami kraju wyspecjalizowanych agend opieki nad
migrantami zarobkowymi służby konsularne powinny prowadzić koordynację
pomocy prawnej i humanitarnej w krajach największych migracji.

Prezesi Klubów Inteligencji Katolickiej, Katowice, 9 września 2006 r.

Strony Rzecznika Praw Obywatelskich rubryka: Pomoc Polakom pracującym za granicą