Informacja Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze – 15.04.2008

Co do zasady osoby, które uległy w Niderlandach wypadkowi przy pracy lub w drodze do i z pracy nie mogą liczyć na otrzymanie, w ramach systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wypłaty akiegokolwiek jednorazowego świadczenia odszkodowawczego z tego tytułu. Sytuacja w tym zakresie w Niderlandach przedstawia się inaczej niż w Polsce i innych krajach europejskich, jak np. Niemcy.

W Holandii osoba opłacająca obowiązkowe składki na ubezpieczenie połeczne, która w wyniku wypadku przy pracy utraciła zdolność do wykonywania pracy otrzymuje na czas choroby świadczenie chorobowe. Jeśli okres niezdolności do pracy przekracza 104 tygodnie świadczenie chorobowe przechodzi w świadczenie rentowe (tzw. WIA, dawnej WAO) .
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne nie obejmują jednak prawa do dochodzenia
żadnych innych, jednorazowych wypłat związanych z kompensacją skutków wypadków. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku przy pracy mogą być jednak dochodzone przez pracownika od pracodawcy w drodze cywilnej.

Poważne wypadki przy pracy

Zgodnie z prawem niderlandzkim pracodawca ma obowiązek poinformowania właściwej miejscowo Inspekcji Pracy o każdym poważnym wypadku przy pracy w jego przedsiębiorstwie. Wypadki, które miały miejsce w drodze pracownika do lub z pracy nie są traktowane w Niderlandach na takim samych zasadach jak wypadki przy pracy i nie podlegają zgłoszeniu do Inspekcji, ani badaniu przez ten organ.

Poważny wypadek przy pracy to taki, w którym ofiara poniosła śmierć, lub doznała poważnej psychicznej lub fizycznej szkody na zdrowiu, skutkującej przyjęciem jej na leczenie lub obserwację w szpitalu.

Po otrzymaniu zawiadomienia Inspekcja prowadzi dochodzenie, którego celem jest ustalenie przyczyn wypadku, zbadanie, czy zdarzenie to nie było skutkiem naruszenia obowiązujących przepisów oraz ewentualne wskazanie pracodawcy, jakie winien podjąć działania, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Po zamknięciu dochodzenia Inspekcja Pracy sporządzenia sprawozdanie, które udostępniane jest wszystkim osobom zainteresowanym w sprawie. Wyniki dochodzenia Inspekcji mogą być podstawą dla ukarania pracodawcy.

Pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł na skutek wypadku szkodę materialną może dochodzić jej naprawienia od podmiotu (osoby lub przedsiębiorstwa), która ponosi winę za wypadek. W celu uzyskania informacji o możliwościach dochodzenia roszczeń wynikających z wypadków przy pracy oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach można zwrócić się do inspektorów  Inspekcji Pracy. Przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy w drodze cywilnej istotnym dokumentem uwiarygodniającym zasadność roszczeń pracownika wobec pracodawcy może być sprawozdanie Inspekcji Pracy o przyczynach wypadku wraz z ewentualnymi wnioskami o ukaranie pracodawcy.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

opublikowane w portalu Polonia.NL 18.04.2008