bijlage: Petitie aan de premier van Polen Donald Tusk inzake wijziging van het Pools-Nederlandse verdrag ter vermijden van dubbele belasting van inkomens van Polen werkzaam in Nederland, 01.02.2008

1. Brief aan de minister-president van Nederland – J.P. Balkenende – 07.04.2008

Mr. Dr. J.P. Balkenende
De Minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA  Den Haag

Den Haag, 7 april 2008
Hooggeachte heer Balkenende,

Mijnheer de Minister-President, we richten ons tot u namens de duizenden Poolse arbeidsmigranten in Nederland met het verzoek om de onderhandelingen over de herziening van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting snel af te sluiten en het artikel 23 (vermijding van dubbele belasting) van dit verdrag aan te passen ten gunste van de methode van uitsluiting met behoud van progressie.

In de periode 1 februari tot 26 maart jl. heeft in Nederland een burgerinitiatief van Poolse arbeidsmigranten plaats gevonden. Er zijn 4199 handtekeningen verzameld voor de petitie aan de Premier van de Poolse Republiek Donald Tusk voor een snelle herziening van het verdrag tussen Nederlanden en Polen tot het vermijden van dubbele belasting (totstandgekomen op 13 februari 2002). Daarin verzoeken we de Poolse regering om een snelle aanpassing van de daarin gehanteerde methode ter voorkoming van de dubbele belasting, namelijk de verrekeningsmethode (zgn. methode van proportionele toerekening).

Op 8 april a.s. overhandigen de organisatoren van dit burgerinitiatief deze petitie en de verzamelde handtekeningen aan de Ambassadeur van de Republiek Polen in Den Haag.

De huidige verrekeningsmethode houdt geen rekening met de hoge kosten van levensonderhoud in Nederland, veroorzaakt overmatige administratieve lasten, neemt de financiële voordelen van het werken in het buitenland weg en maakt de investering van inkomsten na terugkomst in Polen onmogelijk. Dit bemoeilijkt een effectieve deelname aan de groeiende Poolse economie en belemmert terugkeer naar het vaderland.

De andere methode – van uitsluiting met behoud van progressie – wordt toegepast in de belastingverrekeningen tussen Polen en Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dankzij deze methode betalen Polen die in de genoemde EU-lidstaten werken, slechts in één land – het op grond van artikel 15 van het verdrag heffingsbevoegde land – belasting.

Met deze herziening is ook een Nederlands belang gemoeid. Het is immers niet goed als de Poolse belastingheffing de keuze tussen enerzijds tijdelijk werken in Nederland en anderzijds permanente vestiging (met gezin) in het gastland op oneigenlijke wijze zou beïnvloeden.

Wij zijn ons er van bewust dat een heronderhandeling van een bilateraal verdrag de inzet van beide regeringen vergt. De huidige Poolse regering wil goed naar de burgers luisteren. Op 3 april jl. heeft de Poolse regering een wetsvoorstel bekendgemaakt met als doel om verschillende fiscale behandeling van Poolse burgers op te heffen. De Poolse regering is voornemens de door ons bepleite wijzigingen in het verdrag in te voeren.

Daarom verzoeken wij de Nederlandse regering om mee te werken aan een dergelijke herziening van het bilaterale verdrag.

We zijn vol vertrouwen dat de stem van de Poolse burgers in Nederland gehoord zal worden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Namens de Polen in Nederland
Organisatoren van de actie:

Małgorzata Bos-Karczewska
hoofdredacteur Polonia.NL,
voorzitter Stichting van de Poolse Experts in Nederland

mr. Marcin Lewandowski
voorzitter van de Vereniging Pools Nederlandse Ondernemers
VPNO.NL

Krzysztof Birlet
hoofdredacteur Niedziela.NL

2. De petitie aan de Premier van Polen inzake wijziging van het Pools-Nederlandse verdrag ter vermijden van dubbele belasting van inkomens van Polen werkzaam in Nederland

Den Haag, 1 februari 2008

Mijn heer Donald Tusk
Voorzitter van de Ministerraad
van de Republiek Polen

Geachte mijnheer de premier,

Wij, Polen in Nederland, richten ons tot u, mijnheer de Premier, met een verzoek om de ons benadelende voorschriften met betrekking tot de wijze van belastingheffing op de inkomsten verkregen in Nederland te wijzigen. We verzoeken u om een snelle herziening van het Pools-Nederlandse Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en een adequate wijziging van de Poolse Wet inkomstenbelasting.

Mijnheer de Premier, wij zouden willen dat Polen een modern land is, een land met een dynamische, groeiende economie en efficiënte overheid. Een Polen dat burgervriendelijk is.  We spannen ons in en bundelen onze krachten, levende in de overtuiging dat wij invloed op de publieke zaken kunnen uitoefenen en vertrouwen hebbende in een doeltreffende en wijze overheid.

Wij willen onze bijdrage hebben in het Poolse economische wonder. Wij zien Polen, ons vaderland, als een land dat de eigen burgers ondersteunt in hun streven naar welvaart en behulpzaam is bij het waarmaken van de individuele dromen over het leven naar de West-Europese standaarden. Wij denken hierbij ook aan de toekomstige eneraties van Polen.

Het huidige systeem ter voorkoming van dubbele belasting is ngunstig voor ons Polen werkzaam in Nederland niet alleen vanwege de inanciële aspecten, maar is tevens niet conform onze visie van een odern Polen – partner in de EU. Het huidige systeem discrimineert ons n vergelijking met onze landgenoten die in Groot Brittannië of in
Ierland werken. Dit systeem schendt de regels van het emeenschapsrecht, tast het vrije verkeer van werknemers in de Europese nie aan en behandelt de burgers in de EU in fiscaal opzicht niet elijkwaardig.

Wij beroepen ons op de regel dat inkomen slechts één keer belast oet worden. De huidige verrekeningsmethode (zgn. methode van roportionele toerekening) is voor ons gecompliceerd, ondoorzichtig en terk onrechtvaardig omdat wij in werkelijkheid de belasting over etzelfde inkomen zowel aan de Poolse als de Nederlandse fiscus moeten
betalen. Deze methode houdt geen rekening met de hoge kosten van evensonderhoud in Nederland, veroorzaakt overmatige belastingheffing, eemt de financiële voordelen van werken in het buitenland weg en maakt e investering van inkomsten na terugkomst in Polen onmogelijk. ierdoor worden inspanningen van individuele Poolse burgers op de weg naar welvaart teniet gedaan. Het bemoeilijkt de effectieve deelname aan de groeiende Poolse economie.

Arbeidsmigratie toont de grote moed en ondernemingsgeest van Poolse burgers. Als burgers van de Europese Unie maken wij gebruik van onze rechten op grensoverschrijvende economische vrijheid. Wij gaan tijdelijk in het buitenland werken om onze levensstandaard te verbeteren in de hoop om snel te klimmen op de economische en sociale ladder na terugkeer in ons vaderland.

We zouden willen dat het systeem onze ondernemingsgeest, ijver en werklust zou steunen en belonen in plaats van ons te straffen voor de inspanningen en het tijdelijk moeten missen van familie en vaderland.

Mijnheer de Premier, we verzoeken u om de methode van uitsluiting met behoud van progressie in te voeren die wordt toegepast in de belastingverrekeningen bij onze landgenoten werkzaam in Ierland, Groot Brittannië en Duitsland. Deze noodzakelijke wijziging zal ons helpen om de juiste beslissing te nemen over de terugkeer naar Polen, zonder vrees voor de fiscus. Onze banden met Polen worden, daardoor versterkt.

Wij zijn ons er van bewust dat een heronderhandeling van een bilateraal verdrag en de wijziging van wetgeving een langdurig en ingewikkeld proces is. Daarom verzoeken wij u in dit geval een voorlopige voorziening toe te wijzen en te stoppen met het heffen van belasting over de inkomsten verkregen in Nederland in 2008.

Wij overhandigen deze petitie aan u, mijnheer de Premier, vol vertrouwen dat de stem van de burgers gehoord zal worden en ons probleem snel opgelost zal worden.

Hoogachtend,
Polen in Nederland

Organisatoren van actie:
Weekblad en portaal Niedziela.NL
Webportaal van de Poolse Gemeenschap in Nederland – Polonia.NL
Vereniging van Pools-Nederlandse Ondernemers – VPNO
Lewandowski & Partners – Juristen en Adviseurs – polenconsulting.com

(vertaling uit het Pools: Krystyna van Eggermond-Krupa)

gepubliceerd op Polonia.NL op 12.04.2008