Informacja konsula RP w Hadze

W związku z licznymi pytaniami, jakie napływają do nas w kwestiach związanych z obowiązkiem odprowadzania podatków od dochodów uzyskiwanych przez Polaków na terytorium Królestwa Niderlandów zgromadziliśmy kilka podstawowych informacji z tej dziedziny, które poniżej prezentujemy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień o sposobie przeprowadzania rozliczeń podatkowych w Niderlandach radzimy zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej: http://www.belastingdienst.nl/. Bliższe informacje o podatkach w Polsce znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/.
W pierwszej części niniejszego materiału znajdziecie Państwo informacje odnoszące się do zasad rozliczania dochodów w Niderlandach, zaś w części drugiej do zasad obowiązujących w Polsce.

I. ROZLICZENIE W NIDERLANDACH DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ
Osoby, które uzyskały w ubiegłym roku kalendarzowym dochody z pracy najemnej
na terytorium Królestwa Niderlandów mogą złożyć w tym kraju rocznego zeznania podatkowego. Zeznanie podatkowe należy przesłać, do dnia 31 marca kolejnego roku, na adres niderlandzkiego urzędu podatkowego – Belastingdienst,  Antwoordnummer 21080, 6400 XK Heerlen.

Roczne zeznanie podatkowe na formularzu – Aangifte Inkomstenbelasting wypełnia się w oparciu o dane, jakie zawarte są w otrzymanym od pracodawcy dokumencie o nazwie Jaaropgave, tj. informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na poczet podatku dochodowego. Jaaropgave jest wydawany pracownikom przed końcem pierwszego kwartału nowego roku podatkowego. Pracodawca jest zobowiązany wydać Jaaropgave każdemu pracownikowi. Nie ma przy tym znaczenie, czy wykonywana przez Państwa
praca najemna miała charakter sezonowy, czy też stały.

Podobnie jak w Polsce, tak też w Niderlandach formularze rocznego zeznania podatkowego są różne w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej i faktycznej podatnika. Niderlandzkie formularze podatkowe opatrzone są odpowiednimi symbolami, tj. zależnie od Państwa sytuacji mogą Państwo otrzymać np. formularz z symbolem P, T, Tj, Tc, M, E, itd.

Osoby, które nie otrzymały z urzędu podatkowego odpowiedniego formularza przesłanego na adres domowy pocztą winny zamówić go telefonicznie tel. 08000543 lub internetowo na http://www.belastingdienst.nl/.
Jeżeli nie wiecie Państwo, jaki rodzaj formularza winniście wypełnić, należy zatelefonować do urzędu podatkowego w celu ustalenia z konsultantem, który z formularzy jest odpowiedni dla waszej sytuacji.

Przy wypełnianiu zeznania podatkowego należy podać swój numer SOFI lub BSN

Progi podatkowe w Niderlandach w roku 2007 przedstawiały się następująco:
Próg           Dochody podlegające opodatkowaniu      Podatek od dochodów

Do 65 roku
życia                   65 lat i więcej
1      Do € 17.319 włącznie                                             33,65%                   15,75%
2      od € 17.320 do € 31.122 włącznie                          41,40%                   23,50%
3      od € 31.123 do € 53.064 włącznie                          42%                       42%
4      € 53.065 i więcej                                                   52%                      52%

W Niderlandach istnieje rozbudowany system ulg podatkowych. Korzystając z ulg podatnicy mają możliwości znacznego zredukowania swoich obciążeń podatkowych. Warunkiem jednak skorzystania z ulg jest złożenie rocznego zeznania podatkowego. Po wykorzystaniu ulg osoby osiągające względnie niskie dochody są praktycznie całkowicie zwolnione z obciążeń podatkowych (szczególnie w dwóch pierwszych progach
podatkowych).

Ulgi podatkowe:
• Algemene heffingskorting (ogólna ulga podatkowa)
• Arbeidskorting (ulga na podstawie dochodów)
• Combinatiekorting (ulga na dzieci mieszkające u rodziców)
• Aanvullende alleenstaande-ouderkorting (ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko)
• Kinderkorting (ulga dla rodziców)

Aby mieć pewność, iż ewentualny zwrot zaliczek opłaconych na poczet podatku wpłynie na Państwa konto, a nie np. na rachunek pracodawcy, przy wypełnianiu zeznania należy dopilnować, aby w odpowiedniej rubryce znalazł się Państwa numer rachunku bankowego.

Po zakończeniu pracy w Holandii i powrocie do kraju należy przesłać do niderlandzkiego urzędu podatkowego informację o zmianie adresu i, ewentualnie oświadczenie, iż nie uzyskują już Państwo dochodów na terytorium Niderlandów. Jeśli nie zgłoszą Państwo zmiany adresu, formularze będą wysyłane na nieaktualny adres. Proszę pamiętać, że po otrzymaniu formularza, są Państwo zobowiązani wypełnić go i odesłać do urzędu, nawet jeżeli nie osiągacie już dochodów w Niderlandach.

II. ROZLICZENIE W POLSCE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ w HOLANDII
Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Holandii należy, w obecnym stanie prawnym, rozliczyć się z nich także w Polsce.

Z powyższego wynika, że Państwa dochód uzyskany z pracy w Holandii może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca Waszego zamieszkania, tj. w Polsce, jak i w państwie, w którym wykonywaliście pracę, tj. w Holandii.

Od tej ogólnej zasady istnieje wyjątek, który umożliwia odprowadzanie podatków za pracę najemną wykonywaną w Niderlandach, tylko w państwie Waszego zamieszka tj. w Polsce. Będzie tak wtedy, gdy spełnione zostaną równocześnie trzy warunki:
– odbiorca wynagrodzenia przebywa za granicą nie dłużej, niż przez 183 dni w roku,

wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Niderlandach, oraz – wynagrodzenie nie jest wypłacane przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie, tj. w Holandii.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie, w którym osoba uzyskująca wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania.
Państwa dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą istnieje zawsze, bez względu na to czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał w Polsce inne dochody opodatkowane według skali podatkowej. Jeżeli podatnik przebywa czasowo za granicą i osiąga dochody ze źródeł tam położonych, to ma dodatkowo obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% tych dochodów, w terminie
do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Przy wpłaceniu zaliczki podatnik również może odliczyć – w odpowiedniej proporcji – podatek zapłacony za granicą.

Przychód osiągany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicą (w przypadku Niderlandów dieta dzienna wynosi 42 EUR).

Roczne zeznanie podatkowe, zgodnie z prawem polskim, musi zostać złożone do dnia 31 kwietnia roku następnego. Wypełnione zeznanie podatkowe należy złożyć we właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym lub polskim urzędzie
konsularnym. Można je także przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pocztą, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zeznanie zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, należy rozliczyć na formularzu PIT-36. Koniecznym załącznikiem do w/w zeznania podatkowego jest formularz PIT-ZG. W załączniku tym podatnik wykazuje dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą oraz zapłacony tam podatek.

Skala podatku dochodowego w Polsce w roku 2007 wynosiła:
Podstawa obliczenia podatku w zł               Podatek wynosi

ponad        do
43 405                                      19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43 405     85 528                         7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528                                         20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

Źródło: Strony ambasady RP w Hadze 

opublikowane w portalu Polonia.NL 11.03.2008