Granica Polski z Niemcami fot. Hilde Stockmann, Pixabay

W związku ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem kontrola na granicy wewnętrznej Polski została przedłużona od 14 maja o 30 dni tj. do 12 czerwca br. – informuje MSWiA. Obowiązkowa kwarantanna utrzymana.

AKTUALIZACJA: Polska: Nowe zasady kwarantanny od 16 maja. Możliwe otwarcie granic RP po 15 czerwca

Przypominamy, że władze Holandii i Polski apelują o unikanie wszelkich podróży zagranicznych.

Podróżuj za granicę, jeśli to naprawdę jest konieczne.

Bądź odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych osób.

GRANICE

Kontrola na granicy wewnętrznej do 12 czerwca

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) zostaje przedłużona o 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca br.

Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach.

Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami – 18, ze Słowacją  – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Polska wprowadziła kontrole na granicy wewnętrznej 13 marca br. Obecnie władze  skorzystały z art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen.

UWAGA! AKTUALIZACJA: Polska: Nowe zasady kwarantanny od 16 maja. Możliwe otwarcie granic RP po 15 czerwca

Ograniczenia przy wjeździe do Polski utrzymane

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców. Są one związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – informuje MSWiA.

Kto może przekraczać granice Polski?

W zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą:

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
 1. wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 2. przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązuje do: 12 czerwca 2020 r.

KWARANTANNA

Kto jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie.

Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania.

Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.

Na czym polega 14-dniowa obowiązkowa kwarantanna domowa?

W czasie kwarantanny:

 • w żadnym wypadku nie wychodź z domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski,
 • jeżeli masz bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • jeżeli masz objawy choroby (źle się czujesz, masz gorączkę, kaszlesz, masz duszności), koniecznie zgłoś to telefonicznie.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną, i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Czy kwarantanna wciąż obowiązuje?

Tak, Polacy poddani są obowiązkowo dwutygodniowej kwarantannie po przyjeździe do kraju.

Ostatnio zniesiono wymóg kwarantanny. Dla kogo?

Tak, od 4 maja 2020 r. obowiązek kwarantanny został zniesiony dla pewnej grupy obywateli RP.

Kwarantannę władze RP zniosły dla osób przekraczających granice RP i pracujących w krajach sąsiadujących z Polską tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią. Oraz zniesiono ja dla osób uczących się – uczniów i studentów w Polsce lub w kraju sąsiadującym.

UWAGA. Przekroczenie granicy – w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub w państwie sąsiadującym – należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

Państwo sąsiadujące to państwo, z którym Polska ma wspólną granicę lądową lub morską.

Dlaczego zwolnienia z kwarantanny nie ma dla osób pracujących w Holandii?

Z tym państwem Polska nie ma wspólnej granicy.

Dlaczego kwarantanna dotyczy tylko Polaków?

Kwarantanna obowiązuje osoby dla których granica Polska jest otwarta. Są to obywatele RP i niektórzy cudzoziemcy.

Kogo kwarantanna nie obejmuje?

Pewna grupa osób wyłączona jest z obowiązku kwarantanny.

Są to członkowie załogi statku powietrznego, marynarze, rybacy, kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego, a także dyplomaci i żołnierze RP i państw NATO.

Przyjeżdżam do Polski na kilka dni (np. pogrzeb), a potem wracam do siebie np. do Holandii. Czy dotyczy mnie obowiązek kwarantanny?

Tak, co do zasady każda osoba przekraczająca polską granicę jest zobowiązana poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Zgodnie jednak z rozporządzeniem MZ wprowadzającym w Polsce stan epidemii, właściwy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, może skrócić kwarantannę lub z niej zwolnić. W związku z tym zaleca się kontakt z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Do kiedy obowiązuje kwarantanna?

Do momentu jej zniesienia. Być może, logika nam podpowiada, że to odbędzie się jednocześnie ze zniesieniem ograniczeń wjazdu do Polski, czyli przekraczania granic RP, (obecnie ograniczenia te obowiązują do 12 czerwca).

Czytaj: Holandia: Loty do Polski najwcześniej od 23 maja. Co z tranzytem autem?