Holenderska Rada Praw Człowieka bada wyzysk ofiar – imigrantów z Europy Środkowej, wyniki w połowie 2013r.

NEWS: Nederland heeft vanaf 2 oktober 2012 een eigen College voor de Rechten van de Mens. De onafhankelijke toezichthouder vraagt aandacht voor mensenrechten en zal ze belichten, bewaken, beschermen en bevorderen. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) maakt deel uit van het nieuwe instituut.

Uitbuiting van Polen, Roemenen en Bulgaren vindt nog steeds plaats in Nederland. Nader onderzoek over hun rechten is nodig. Het College voor de Rechten van de Mens is gestart met een onderzoek naar de positie van slachtoffers van uitbuiting. Medio 2013 wordt het onderzoek gepubliceerd.

Het College voor de Rechten van de Mens ziet dat de overheidsactiviteiten rondom uitbuiting op het werk sterk gericht zijn op (strafrechtelijke) opsporing van de werkgevers.
Het is goed dat daders van uitbuiting worden aangepakt.

Maar voor het slachtoffer is minder aandacht. Het risico bestaat dat het slachtoffer ook na een veroordeling van de dader met lege handen staat: zonder loon, zonder onderdak. De overheid heeft óók de verplichting om ervoor te zorgen dat de slachtoffers hun mensenrechten kunnen genieten en dat zij rechtsherstel kunnen krijgen.
Vanuit dit gegeven is het College gestart met een onderzoek naar de positie van slachtoffers van uitbuiting.

De centrale onderzoeksvragen zijn:

  • Welke maatregelen neemt de overheid ter bescherming van slachtoffers van uitbuiting en zijn die maatregelen effectief?
  • Tegen welke problemen lopen de slachtoffers aan als zij willen ontsnappen aan de uitbuiting en aan welke maatregelen hebben zij behoefte?

Medio 2013 wordt het onderzoek gepubliceerd.

Wat speelt in Nederland?
In Nederland wonen en werken naar schatting 300.000 mensen uit Midden- en Oost- Europa. De overgrote meerderheid van hen komt uit Polen, gevolgd door Roemenië en Bulgarije.

Bijna de helft van deze arbeidsmigranten werkt hier via een (internationaal) uitzendbureau. Hoewel veel arbeidsmigranten zonder problemen in Nederland wonen en werken, komt uitbuiting van deze groep op het werk voor.

Er is sprake van uitbuiting als de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden zo slecht zijn dat deze indruisen tegen de menselijke waardigheid of gevaar opleveren voor de (geestelijke) gezondheid en veiligheid van de werknemers. Te denken valt aan:

  • hele lange werkdagen waarvoor de werkgever niet of veel te laag beloont;
  • wonen en werken onder gevaarlijke omstandigheden;
  • wonen en werken in onvrijheid.

Uitbuiting van werknemers is in strijd met verschillende mensenrechten
Uitbuiting van werknemers is in strijd met verschillende mensenrechten, zoals het recht op persoonlijke vrijheid en het recht op rechtvaardige arbeidsomstandigheden

Aandacht voor daders en slachtoffers van uitbuiting
Uitbuiting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa heeft de aandacht van de overheid, vakbonden, (koepels van) uitzendbureaus en werkgevers. De inspanningen om uitbuiting terug te dringen richten zich meestal op het aanpakken van werkgevers. Het is goed dat daders van uitbuiting worden aangepakt.

Maar voor het slachtoffer is minder aandacht. Het risico bestaat dat het slachtoffer ook na een veroordeling van de dader met lege handen staat: zonder loon, zonder onderdak. De overheid heeft óók de verplichting om ervoor te zorgen dat de slachtoffers hun mensenrechten kunnen genieten en dat zij rechtsherstel kunnen krijgen.

Wat zegt de wet?

Nederlandse wetgeving
Uitbuiting is in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving als een werkgever Nederlandse werknemers anders beloont of behandelt dan werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Dit is in strijd met artikel 5 van de Algemene wet gelijke behandeling, dat discriminatie op grond van nationaliteit en afkomst verbiedt bij onder meer de arbeidsvoorwaarden, de beloning, de arbeidsomstandigheden en het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Een werkgever mag een Poolse werknemer dus niet minder betalen dan een Nederlandse werknemer die hetzelfde werk doet. Ook moet een werkgever optreden tegen discriminatie op de werkvloer, zoals het beledigen of pesten van werknemers uit Midden- en Oost-Europa.

Internationaal kader
Uitbuiting is in strijd met de mensenrechten. Het levert strijd op met onder meer:

  • het verbod op dwangarbeid (artikel 2 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens);
  • het recht om in vrijheid te leven (artikel 5 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens);
  • het recht op billijke, gunstige, veilige en waardige arbeidsvoorwaarden. Dat houdt onder meer in: gelijk loon voor gelijk werk, het recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, het recht op redelijke werktijden en het recht op doorbetaalde vakantiedagen (artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en artikel 31 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie);
  • het recht op een adequate levensstandaard, waaronder behoorlijk voedsel, kleding en woonruimte (artikel 11. lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten).

Wat doet het College?
Het College belicht, beschermt, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland door advies, onderzoek, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie op het werk.

Link

  Gepubliceerd op Polonia.NL 02.10.2012

– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website