De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen over de toenemende migratie uit kansarme EU-landen.

Een groot deel van de immigranten uit Midden- en Oost Europa weet de weg niet te vinden naar mogelijkheden tot inburgering en integratie. Ook is toenemende illegale huisvesting van arbeidsmigranten een knelpunt. En hoewel het met een grote groep goed gaat, zijn er tegelijkertijd forse problemen op het gebied van criminaliteit en overlast door met name EU-migranten uit Midden- en Oost Europa.

Dat blijkt uit de inventarisatie „Effecten EU-migratie naar Amsterdam”. Het is een eerste verkenning waarin de stand van zaken in Amsterdam rond de arbeidsmigratie van EU-onderdanen uit zowel West- als Oost-Europa is onderzocht.

Perbericht Gemeente Amsterdam, 7 februari 2012

Toenemende migratie uit kansarme EU-landen reden tot zorg

Met de meeste EU-migranten in Amsterdam gaat het goed. Er is echter een toenemende, veelal niet geregistreerde, groep die problemen heeft of maakt. Een groot deel van de immigranten uit Midden- en Oost Europa weet de weg niet te vinden naar mogelijkheden tot inburgering en integratie. Ook is toenemende illegale huisvesting van arbeidsmigranten een knelpunt. En hoewel het met een grote groep goed gaat, zijn er tegelijkertijd forse problemen op het gebied van criminaliteit en overlast door met name EU-migranten uit Midden- en Oost Europa. Dat blijkt uit de inventarisatie „Effecten EU-migratie naar Amsterdam”. Het is een eerste verkenning waarin de stand van zaken in Amsterdam rond de arbeidsmigratie van EU-onderdanen uit zowel West- als Oost-Europa is onderzocht.

Geen speciale voorzieningen voor EU-arbeidsmigranten

Migratie is van alle tijden en een stad als Amsterdam moet voorbereid zijn op de kansen en risico’s van EU-migratie. De spankracht van de stad is echter wel groot, maar zeker niet onbeperkt. De snelle instroom en de relatief grootschalige vestiging van kansarme migranten uit met name Midden en Oost-Europese landen geeft reden tot zorg en bestuurlijke aandacht. Het uitgangspunt van het College van B&W bij de aanpak van de problematiek is helder. Coördinerend wethouder Eric van der Burg: „EU-migranten mogen, net als Amsterdammers, hier wonen, werken en leven. Ze mogen niet worden achtergesteld, maar het is ook niet nodig én niet wenselijk EU-migranten een uitzonderingspositie te geven. De uitdaging de komende jaren is er voor te zorgen dat zowel de migrant als de stad beter wordt van arbeidsmigratie. ”

Knelpunten en acties

De in de inventarisatie geconstateerde knelpunten raken verschillende beleidsterreinen en bijbehorende bestuurlijke portefeuilles. Daarom is er een werkgroep in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers zitten van alle betrokken ambtelijke diensten (zorg, openbare orde & veiligheid, GGD, werk & inkomen, maatschappelijke ondersteuning), zodat in samenhang actie kan worden ondernomen. De werkgroep pakt de knelpunten op en komt met een jaarlijkse monitor over de stand van zaken rond de migratie van EU-onderdanen. Op basis van de monitor worden passende maatregelen genomen. De belangrijkste acties die de werkgroep nu oppakt zijn:

1. Verbeteren van de registratie. De registratie van EU-onderdanen is niet op orde, te veel migranten registreren zich niet. Zonder goede registratie, is ook monitoring niet mogelijk. En monitoring is noodzakelijk om ontwikkelingen te volgen, knelpunten te signaleren en tijdig te kunnen ingrijpen. De werkgroep pakt dit probleem op en onderzoekt hoe zo veel mogelijk migranten kunnen worden overgehaald zich te laten registreren.

2. Aanpak van ernstige overlast en criminaliteit.

Er zijn forse problemen op het gebied van criminaliteit en overlast door met name Oost-Europeanen. In samenwerking met de G4 en het Rijk (en politie en Openbaar Ministerie) wordt de aanpak van ernstig overlastgevende en criminele groepen EU-onderdanen verder versterkt. Er is daarnaast in Amsterdam een werkgroep gevormd met politie, justitie, oov en zorg om met meer slagkracht overlast en criminaliteit terug te dringen.

3. Tegengaan van risicovolle en overlastgevende woonsituaties.

De problematiek rond de huisvesting zoals illegale bewoning door EU-arbeidsmigranten neemt toe. De werkgroep gaat na waar de problemen zich voordoen, hoe groot deze zijn en hoe ze kunnen worden tegengegaan.

4. Voorkomen van integratieprobleem.

Inburgering is voor alle arbeidsmigranten wenselijk, maar specifiek voor de groep EU-migranten in het lagere arbeidssegment die langer in Nederland willen blijven noodzakelijk. De inzet is om integratieproblematiek zoals bij eerdere immigratiegolven te voorkomen.

5. Kansen pakken op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmigranten kunnen bijdragen aan het opvangen van arbeidstekorten in bijvoorbeeld de zorgsector. Binnen de sectoren waar in de toekomst arbeidstekorten verwacht worden wordt onderzocht of EU-migranten deze tekorten kunnen opvullen.

6. Ondersteunen van vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.

Een deel van de EU-onderdanen is op goed geluk naar Amsterdam gekomen. Onder hen zijn mensen met psychische problemen en verslaafden. Een deel is afkomstig uit Oost-Europa. Migranten die geen inkomen hebben en dat ook niet kunnen verwerven, kwetsbaar zijn, maar geen recht hebben op zorg en ondersteuning, worden, zo nodig met behulp van gespecialiseerde organisaties, ondersteund bij terugkeer naar het land van herkomst.

Naast deze stedelijke acties, worden in G4-verband regelmatig ontwikkelingen en signalen bij het Rijk aangekaart. Zodat zowel de migrant als de stad Amsterdam beter wordt van arbeidsmigratie.

Op woensdag 8 februari 2012 bepreekt de raadscommissie Zorg de inventarisatie „Effecten EU-migratie naar Amsterdam” .

    • Gepubliceerd op

Polonia.NL

    • 07.02.2012

 

    • – Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer

over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website