Portal Polonia.NL: czekamy na Wasze prace konkursowe do 30 czerwca, publikacja w lipcu br.

KONKURS DLA DZIENNIKARZY POLSKICH I POLONIJNYCH O NAGRODĘ MARSZAŁKA SENATU RP

Senat RP ogłosił rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. W 2009 roku mija 20 lat od pierwszych wolnych wyborów do Senatu RP po II wojnie światowej. Od 1989 roku żyjemy w wolnej, demokratycznej Polsce. Transformacja ustrojowa przyniosła Polakom w kraju wielkie zmiany.

Senat RP, który jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą interesuje się również tym, jaki wpływ na życie naszych Rodaków poza granicami miały te zmiany. Jakie znaczenie dla emigrantów miało odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1989 roku, jaki istnieje związek między zmianą ustroju w kraju, a życiem jej obywateli poza granicami. Senat chciałby wiedzieć, jak postrzega to dwudziestolecie polska diaspora i jak wpłynęło ono na budowanie jej pozycji w krajach zamieszkania. Dlatego Dział Prasowy Kancelarii Senatu organizuje konkurs dla dziennikarzy o Nagrodę Marszałka Senatu RP pt.:

„XX-lecie polskiej demokracji – moje życie zmieniło się, bo Polska odzyskała wolność”

Celem konkursu jest ukazanie związków między zmianą ustroju w Polsce a sytuacją emigrantów i Polaków żyjących poza granicami i pokazanie jaki wpływ na losy Polaków miało odzyskanie w 1989 roku przez Polskę wolności.

Senat ogłaszając ten konkurs pragnie zainspirować media, a za ich pośrednictwem środowiska polonijne do refleksji nad minionym dwudziestoleciem. Te refleksje pozwolą Senatowi spojrzeć na polskie przemiany z innej perspektywy, pozwolą przyjrzeć się obowiązującym rozwiązaniom prawnym z oddali, ustalić czy sytuacja w kraju ma wpływ na losy emigrantów.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze prasy polskiej i polonijnej. Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie pracy lub wyemitowanie programu od początku tego roku do 14 sierpnia 2009 roku i przesłanie tych materiałów do 25 sierpnia 2009 roku na adres:

Dział Prasowy Kancelarii Senatu,
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”.

REGULAMIN KONKURSU
na publikacje związane z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji pt: „XX – lecie polskiej demokracji – moje życie zmieniło się, bo Polska odzyskała wolność”
1
Cel konkursu: ukazanie jaki wpływ na losy Polaków miało odzyskanie w 1989 roku przez Polskę wolności, ukazanie związków między zmianami w Polsce a sytuacją emigrantów i Polaków żyjących poza granicami.
2
W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w czasopismach polskich i polonijnych, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych polskich, a także polonijnych za granicą realizujących programy dla Polonii, a także współpracownicy tych redakcji.
3
Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie pracy lub wyemitowanie programu od początku 2009 r. do 14 sierpnia 2009 r. i przesłanie dwóch kopii pod adresem organizatora do 25 sierpnia br. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w trakcie XVII Forum Dziennikarzy Polonijnych we wrześniu br.

Prace powinny odpowiadać następującym kryteriom:
a. treść publikacji powinna być zgodna z celem konkursu,
b. forma pracy dowolna (esej, rozprawka, reportaż, wywiad),
c. kopie tekstów prasowych, audycji radiowych lub programów telewizyjnych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce,
d. prace mogą składać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,
e. prace powinny być opublikowane w języku polskim,
f. jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść w odrębnej przesyłce,
g. prace oceni Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli środowiska językoznawców, dziennikarzy i senatorów.

4
Nagrody:
– I nagroda – 5000 zł
– II nagroda – 4000 zł
– III nagroda – 3000 zł

5
Kapituła ma prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości, ilości i rodzaju nadesłanych prac konkursowych.

6
Prace należy przesyłać na adres:

Dział Prasowy Kancelarii Senatu,
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs dla dziennikarzy”.

Źródło: strony Wspólnoty Polskiej

Akcja Portalu Polonia.NL
Portal Polonia zaprasza Polaków w Holandii do przysyłania prac na konkurs Senatu RP do 30 czerwca br. na adres info@polonia.nl z dopiskiem Konkurs Senatu. Prace opublikujemy w lipcu br.

Opublikowane w portalu Polonia.NL 15.04.2009