Powołanie Departamentu Współpracy z Polonią w strukturze MSZ

W sejmowym exposé na temat polskiej polityki zagranicznej Minister Spraw Zagranicznych RP, Radosław Sikorski, podkreślił potrzebę priorytetowego traktowania przez rząd RP polityki wobec Polonii i Polaków za granicą.

W ramach zmian organizacyjnych MSZ stworzono odrębny Departament Współpracy z Polonią (DWP). Powołanie Departamentu Współpracy z Polonią stanowi konkretny wyraz woli nadania znaczącej rangi zagadnieniom polonijnym w ramach polskiej polityki zagranicznej.

Na Państwie Polskim spoczywa konstytucyjny obowiązek podtrzymywania i wspierania kontaktu Diaspory z Macierzą (art. 6 Konstytucji RP). Nowo powołany Departament Współpracy z Polonią powinien służyć utrwalaniu i pogłębianiu wzajemnych więzi między Polską i Polakami za granicą.

Z różnych przyczyn historycznych, politycznych i ekonomicznych poza granicami Państwa Polskiego przebywa aktualnie ponad 17 milionów osób o polskich korzeniach. Ogromny potencjał i obecność polskiej Diaspory w różnych częściach świata przesądza o Jej zasadniczym znaczeniu dla Polski, w tym głównie dla kształtowania wizerunku Polski za granicą. Jesteśmy przekonani, że współpraca między rozsianymi w świecie Rodakami a krajem pochodzenia powinna przebiegać w duchu zrozumienia, wsparcia i świadomego wypracowywania nowych wspólnych wartości.

Źródło: MSZ 08.04.2009

LINKI

Opublikowane w portalu Polonia.NL 15.04.2009