2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – 7.11.2007
3. Niekonstytucyjny zakaz odliczania składek – Rzeczpospolita, 8.11.2007
4. Kto płaci podatek w Polsce, będzie mógł odliczać składki – Rzeczpospolita, 8.11.2007

Przepisy ustawy o podatku PIT, które uniemożliwiają osobom
pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od
płaconego w Polsce podatku, są niezgodne z konstytucją – orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny (TK).

Przepisy zaskarżył do Trybunału Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem naruszają konstytucyjną zasadę równości. Chodzi m.in.
o przepis, który uniemożliwia odliczenie od podatku z tytułu pracy za
granicą składek na ubezpieczenie zdrowotne.

czytaj: Rzeczpospolita 7.11.2007

 

2. Komunikat prasowy TK po rozprawie dotyczącej odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami
Polski – 27.10.2007

Nie odliczanie w rocznym rozliczeniu podatkowym w Polsce składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne płaconych poza granicami kraju jest
niezgodne z konstytucją.
29 października 2007 r. o godz. 12.00
Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
dotyczący odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne
od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
– art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim wyłącza możliwość odliczenia przez
podatników, o których mowa w art. 27 ust. 9 tej ustawy, od dochodu
osiągniętego z działalności wykonywanej poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, w sytuacji gdy
składki te nie zostały odliczone od dochodu w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, na terenie którego działalność ta była wykonywana,
jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.
– art. 27b ust. 1 powyższej ustawy w zakresie, w jakim wyłącza możliwość
odliczenia przez podatników, o których mowa w art. 27 ust. 9 ustawy, od
podatku należnego z tytułu działalności wykonywanej poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej składek na ubezpieczenie zdrowotne, w
sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, na terenie którego działalność ta była wykonywana,
jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

Powyższe przepisy tracą moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2008 r.
Przedmiotem zaskarżenia była regulacja stanowiąca, że podatnicy którzy płacą składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poza granicami kraju,
nie mogą ich odliczać w rocznym rozliczeniu podatkowym w Polsce.
Dotyczy to tylko tych składek, które nie mogły być odliczone od
podatku/dochodu zagranicą. Trybunał Konstytucyjny stwierdził
niekonstytucyjność kwestionowanych przepisów w zakresie, w jakim
wyłączają możliwość odliczania opłaconych składek na ubezpieczenie
społeczne bądź zdrowotne od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia
podatku lub od podatku. Obejmuje to podatników, którzy osiągnęli dochód
z zatrudnienia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i tam
opłacili składki ubezpieczeniowe, które nie zostały odliczone od
uiszczonego w tym państwie podatku dochodowego. Rozciągnięcie
preferencji podatkowych na podatników uzyskujących dochód z pracy za
granicą sprawi, że do polskiego budżetu wpłynie z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych mniejsza kwota. Zdaniem Trybunału nie
można jednak zgodzić się na to, żeby równowaga budżetowa była
utrzymywana kosztem mniejszościowej grupy podatników, podczas gdy
pozostali podatnicy zatrudnieni w kraju korzystają z preferencji
podatkowych z uszczerbkiem dla budżetu.

Wyrok Trybunału nie obejmuje osób mających swoje stałe miejsce
zamieszkania i objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w
Polsce, które wykonują działalność zarobkową za granicą w państwie nie
należącym do Unii Europejskiej, którym zaskarżone przepisy również
odmawiają prawa do odpowiednich odliczeń z tytułu opłaconych tam
składek ubezpieczeniowych od płaconego w Polsce podatku. Trybunał
odroczył termin utraty mocy obowiązującej zakwestionowanych przepisów
ze względu na istotną zmianę systemu podatkowego w trakcie trwania roku
podatkowego oraz niedookreślone skutki finansowe wyroku. Okres
odroczenia powinien być przez ustawodawcę wykorzystany do nadania
kwestionowanym przepisom nowej treści, zgodnej z wyrokiem TK. Możliwa
jest również w tym czasie zmiana zawartych przez RP umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania lub wprowadzenie postanowień dotyczących
odliczania od podstawy opodatkowania bądź od podatku dochodowego
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Liszcz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. czytaj wyrok TK z 7.11.2007

3. Niekonstytucyjny zakaz odliczania składek – 8.11.2007

Polacy, którzy znaleźli pracę za granicą, będą mogli odliczać od podatku zapłacone tam składki zdrowotne i emerytalne. To zachęta do ujawniania dochodów i powrotu do kraju

Czytaj:  Rzeczpospolita 8.11.2007

4. Kto płaci podatek w Polsce, będzie mógł odliczać składki – 8.11.2007
Przepisy uniemożliwiające Polakom pracującym za granicą odliczanie od podatku  składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są sprzeczne z konstytucją

Orzekając tak we wczorajszym wyroku, TK wyraźnie podkreślił, że polski ustawodawca, odbierając możliwość odliczania składek płaconych do systemów ubezpieczeniowych innych państw UE, naruszył zasady równości i sprawiedliwości. czytaj:  Rzeczpospolita 8.11.2007

opublikowane w portalu Polonia.NL 7.11.2007 i 8.11.2007, update 04.10.2010