UWAGA! Wpis na listę wybroców jest konieczny i możliwy tylko do 16 X 2007.

 

KOMUNIKAT KONSULA RP W HADZE

Konsul RP w Hadze zawiadamia, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
rozporządzeniem z dnia 7 września 2007 roku zarządził wybory do Sejmu
RP i Senatu RP i wyznaczył termin przeprowadzenia wyborów na niedzielę
dnia 21 października 2007 roku.

Wybory  zostaną przeprowadzone w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w budynku Ambasady RP w Hadze w godzinach 06.00-20.00.

Osoby stale lub czasowo przebywające na terytorium Królestwa Niderlandów i chcące brać udział w wyborach proszone są o zgłaszanie się do spisu wyborców.

Zgłoszenie może być dokonane drogą listowną, faxem lub elektronicznie (konsul@polamb.nl) i zawierać następujące dane osobowe:
nazwisko i imiona, imię ojca, data urodzenia, dokładny adres
zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL ( tylko w przypadku jego
posiadania).

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń wniosków o wpisanie do spisu wyborców upływa w dniu 16 października 2007 roku.

Źródło: strona Ambasady RP w Hadze// Informacja ze strony portalu Polonii Holenderskiej Polonia.NL 23.09.2007