Oświadczenie Sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
w sprawie szykanowania Związku Polaków na Białorusi

Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z olbrzymim
oburzeniem przyjął informację o zatrzymaniu na granicy
litewsko-białoruskiej delegatów Związku Polaków na Białorusi
wracających z VI Zjazdu EUWP, który odbył się w Wilnie w dniach 27-29
października b.r.

Zatrzymanie sekretarza EUWP, prezesa Związku Polaków na Białorusi
Andżeliki Borys i towarzyszących jej osób oraz oskarżenie ich o przemyt
narkotyków jest kolejną prowokacją, ukoronowaniem haniebnej ingerencji
w wewnętrzne sprawy niezależnej organizacji społecznej, reprezentującej
polską mniejszość w tym kraju.

Związek Polaków na Białorusi jest organizacją członkowską
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, której statutowym celem jest
wspieranie i obrona interesów Polonii i Polaków zamieszkałych poza
granicami kraju. Dlatego też, w imieniu 40 naczelnych organizacji z 29
państw Europy zgłaszamy stanowczy protest wobec bezprawnego
postępowania władz państwowych Białorusi i przypominamy, że jest ono
niezgodne z europejskimi i powszechnie przyjętymi standardami
traktowania mniejszości narodowych i etnicznych.

Domagamy
się w trybie pilnym zaprzestania szykanowania i nękania demokratycznie
wybranych władz Związku, zaprzestania wszelkich ingerencji w wewnętrzne
sprawy Związku oraz  wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które
dopuściły się bezprawnego działania i represji wobec legalnie wybranych
władz Związku Polaków na Białorusi.

Sekretarz
Generalny
Prezydent EUWP
Roman Śmigielski
Tadeusz Adam Pilat

2.11.2006 r.