Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współpracy środkowoeuropejskiej

Ambasada RP w Hadze zaprasza na wieczór środkowoeuropejski w Instytucie Goethego w Rotterdamie, w dniu 10 grudnia o godz.19.00.

Wieczór będzie się składał z debaty, muzyki i nostalgii.

Idea odrębnej tożsamości Europy Środkowej jest stara, ale niejednoznaczna. Niejeden raz ta idea skłaniała do zastanawiania się nad możliwościami ściślejszej współpracy. Czasami do takiej współpracy i dochodziło. Na ile takie koncepcje wspólnej tożsamości, czy tylko wspólnej historii, jeszcze żyją, będzie tematem wieczoru w Instytucie Goethego.

Debatować będą byli dysydenci, politycy i historycy z czterech krajów środkowoeuropejskich: Polski, Niemiec, Czech i Węgier.

19.00 Kultura dysydencka:
Mirek Jasiński i Wolfgang Templin patrzą wstecz oglądając film z seminarium niezależnej kultury czechosłowackiej w listopadzie 1989 r. w Wrocławiu, na którym obaj byli.

20.00 Debata: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość współpracy środkowoeuropejskiej

 • Mirek Jasiński, jeden z założycieli Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i były dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze
 • Wolfgang Templin, były dysydent z NRD i wielki przyjaciel Polski
 • Andreas Oplatka, węgiersko-szwajcarski historyk i dziennikarz
 • Jego Ekscelencja Petr Mares, Ambasador Czech w Holandii, kiedyś studiował w Polsce.

21.30 Muzyka i drinki

Czwartek 10 grudnia o godz. 19.00. Instytut Goethego, Westersingel 9, Rotterdam.
Wstęp wolny.

CENTRAL EUROPEAN EVENING IN ROTTERDAM
Past, present and future of Central European cooperation

The Embassy of the republic of Poland in the Hague cordially invites you for a Central European evening at the Goethe Institute in Rotterdam, on December 10th at 19.00.
The evening will consist of debate, music and nostalgia.

The idea of a separate Central European identity goes a long way back, but is not univocal. Several times the idea has stimulated thinking about possibilities of more close cooperation. Such cooperation indeed occurred sometimes.
In how far such concepts of a common identity, or only a common history, are still alive, that will be the subject of the evening at the Goethe Institute. The debaters will be former dissidents, politicians and historians from four Central European Countries.

19.00 Dissident culture:
Mirek Jasiński and Wolfgang Templin look back while watching footage from the seminar on independent Czechoslovak culture in Wrocław in 1989, which they both attended.

20.00 Debate: Past, present and future of Central European cooperation

 • Mirek Jasiński, co-founder of Polish-Czechoslovak Solidarity and former director of the Polish Institute in Prague
 • Wolfgang Templin, former GDR-dissident and big friend of Poland
 • Andreas Oplatka, Hungarian-Swiss historian and journalist
 • His Excellency Petr Mares, Czech Ambassador in the Netherlands, once studied in Poland.

21.30 Music and drinks

Thursday, December 10th at 19.00. Goethe Instituut, Westersingel 9, Rotterdam.
Free admission.

CENTRAAL EUROPESE AVOND IN ROTTERDAM

De Ambassade van de Republiek Polen wil u gaarne uitnodigen voor een Centraal Europese avond in het Goethe-Instituut in Rotterdam op 10 december om 19.00.

De avond bestaat uit debat, muziek en nostalgie.

Het idee van een aparte Centraaleuropese identiteit is oud, maar niet eenduidig. Herhaaldelijk heeft dat idee denken gestimuleerd over mogelijkheden van nauwere samenwerking. Soms heeft zulke samenwerking zelfs plaatsgevonden.
In hoeverre zulke concepten van gemeenschappelijke identiteit, of wellicht alleen gezamenlijke geschiedenis, nog levens zijn, dat is het thema van de avond in het Goethe-Instituut. Gedebatteerd zal worden tussen voormalige dissidenten, politici en historici uit vier Centraaleuropese landen.

19.00 Dissidentencultuur:
Mirek Jasiński en Wolfgang Templin kijken terug terwijl zij kijken naar beelden van het seminar van onafhankelijke Tsjecho-Slowaakse cultuur in Wrocław in november 1989, waar zij beiden op aanwezig waren.

20.00 Debat:

 • Mirek Jasiński, medeoprichter van de Pools-Tsjecho-Slowaakse Solidariteit en voormalig directeur van het Pools Instituut in Praag
 • Wolfgang Templin, voormalig DDR-dissident en groot vriend van Polen d
 • Andreas Oplatka, Hongaars-Zwitsers historicus en journalist
 • Zijne Excellentie Petr Mares, Ambassadeur van Tsjechië in Nederland, ooit student in Polen

21.30 Muziek en drankjes

Donderdag 10 december om 19.00. Goethe-Instituut, Westersingel 9, Rotterdam. Toegang vrij.

Opublikowane w portalu Polonia.NL 08.12.2009