10-puntenplan voor Den Haag is voorbereid door het expertseminar Nieuwe Poolse – Europese Hagenaars, die op 29 november 2007 werd georganiseerd door de Stichting Stedenband Den Haag – Warschau (SDW)/Fonds voor Polen.

Het bevat aanbevelingen voor gezamenlijke actie van gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en initiatieven van de nieuwe Hagenaars zelf.

10-puntenplan Nieuwe Poolse / Europese Hagenaars” – Ter preventie van problemen en bevordering van burgerschap in wijken
1. Onderzoek/breng in kaart wat de omvang is van de groep Poolse migranten, hoe ze
samengesteld zijn, waar ze zich bevinden en waar de knelpunten zitten en de kansen liggen. Maak daarbij uitdrukkelijk gebruik van sleutelfiguren uit de gemeenschap zelf. Besteed bijzondere aandacht in concentratiewijken als Regentes/Valkenbos, Transvaal-Zuid, Laak-Centrum, Rustenburg-Oostbroek.

2. Verbeter de informatie in het bijzonder op het vlak van gezondheidszorg en arbeids- en huisvestingsrechten en verzekeringsplichten. Verzorg daartoe een laagdrempelig handboekje (manual) met geautoriseerde informatie. Begin al zoveel mogelijk in
Polen zelf met de informatieverstrekking. Maak daarbij gebruik van de Nederlandse en Poolse taal.

3. Creëer op gemeentelijk niveau een centraal informatiepunt naar het voorbeeld van gemeente Hillegom. Maak op wijkniveau gebruik van de bestaande Poolse media zoals Niedziela en webportaal Polonia.NL en van bestaande voorzieningen zoals I-shops, maar ook Poolse kerk, winkels etc.

4. Creëer passende huisvesting in Den Haag, ten minste 2500 wooneenheden, in leegstaande kantoren en wooncontainers, verspreid over de stad. Creëer tijdelijke (nacht)opvang voor noodgevallen als gevolg van uitzetting en ontslag. En verruim daarvoor de geldende regels.

5. Bevorder particuliere kamerverhuur over de gehele stad mede in het kader van armoedebestrijding onder huiseigenaren met een laag inkomen; verruim daartoe de regels en maak gebruik van hospita’s ook voor doeleinden van integratie, wederzijds begrip en inburgering.

6. Maak in het voorlichtingsbeleid onderscheid tussen de blijvers en de pendelaars onder Poolse migranten. Verzorg gerichte praktische informatie voor de pendelaars en maak vrijwillige inburgeringstrajecten voor de blijvers toegankelijk .

7. Heet de nieuwe Poolse Hagenaars welkom op wijkniveau. Schep daartoe gelegenheid voor cultureel begrip en ontmoeting zoals wijkfeesten en maak gebruik van de bestaande rol van actieve bewoners zoals bewonersorganisaties en actieve netwerken, met inbegrip van Poolse sleutelfiguren.

8. Regel op centraal gemeentelijk niveau regulier overleg over de behandeling en opvolging van klachten op het gebied van arbeid, huisvesting en gezondheidszorg.  Zorg voor transparante terugkoppeling hierover naar de indieners van de klachten.

9. Stimuleer het leren van de Nederlandse taal onder de permanente Poolse immigranten. Moedig het gebruik van de reguliere voorzieningen zoals vrijwillige inburgeringcursussen als het cursusaanbod van welzijnsinstellingen en creëer daartoe ontmoetingen op
wijkniveau met andere bewoners.

10. Maak gebruik van de sleutelfiguren in de Poolse gemeenschap voor mondelinge voorlichting als coaches bij gezondheids- en huisvestingsproblemen, scouts voor arbeidsvraagstukken en betrek deze bij bestaande bewonersplatforms en professionele overleggen op wijkniveau.

Gepubliceerd op Polonia.NL op 05.12.2007