Zbliża się termin (17 marca) podjęcia decyzji przez rząd Holandii, batalia nabiera rozpędu!
1. Stanowisko holenderskich pracodawców -20.02.2006
2. NL werkgeversorganisaties 'Grenzen open voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten’- 20.02.2006

Ad. 1 Holenderscy pracodawcy – Politycy otwórzcie rynek pracy -20.02.2006
Szefowie
trzech najważniejszych organizacji pracodawców w Holandii – NVO-NCW,
MKB-Nederland i LTO-Nederland wzywają drugą izbę parlamentu do otwarcia
rynku pracy dla pracowników z nowych państw UE z dniem 1 maja 2006 r. –
czytamy w liście do haskiego parlamentu z dnai 20 lutego 2006 r.
Zobacz dokument (po NL) na stronie VNO-NCW

Ad 2.  RCO: NL werkgeversorganisaties  'Grenzen open voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten’

De
grenzen moeten open voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten. Dit
stelt de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) in een
brief aan de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid van
de Tweede Kamer.

Binnenkort bepaalt het kabinet of er vanaf 1 mei vrij verkeer moet
zijn van werknemers uit acht nieuwe EU-landen. De organisaties verenigd
in de RCO (waaronder VNO-NCW) vinden dat de grenzen zonder beperkingen
open moeten. Om verschillende redenen. Het vrij verkeer van werknemers
is er daar een van. Dit is een fundamenteel beginsel van de interne
markt van de EU en moet derhalve ook voor de nieuwe lidstaten gelden.

Volgens de organisaties heeft een vrij verkeer van werkenden per
saldo ook een structureel positief effect op de welvaart en
werkgelegenheid in de EU als geheel. Ze wijzen op een rapport van de
Europese Commissie en een SZW-evaluatierapport waaruit blijkt dat open
grenzen een positief effect hebben op de economie.

Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen in de ogen van de
RCO om een vrij verkeer van werknemers. De komende tijd trekt de
conjunctuur aan. Dit leidt tot een toename van de uitbreidingsvraag,
terwijl door de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande uittreding van
werknemers de vervangingsvraag groeit. Daarbij gaat het ook om hoger
gekwalificeerd personeel dat in Nederland onvoldoende aanwezig is,
aldus de RCO.

De RCO wijst erop dat bezorgdheid over een grote toestroom van
immigranten niet nodig is. De ervaringen van landen die in 2004 al vrij
verkeer voor de nieuwe toetreders toestonden (Engeland, Ierland en
Zweden) tonen volgens de Raad een beperkte migratie.

Zie meer brief op de website van VNO-NCW