In 2011 schreven zich bijna 19 duizend Polen bij de GBA, 7 duizend vertrok, per saldo 12 duizend Polen bleven in Nederland.

Migratiestroom van Polen naar Nederland historisch hoog in 2011

Van de 64.000 EU-burgers die zich vorig jaar in Nederland vestigden, kwam de helft uit Oost-Europa. Het belangrijkste herkomstland was Polen, met bijna 19.000 immigranten, een historisch hoog cijfer. Tegenover de instroom stond vorig jaar het vertrek van 39.000 EU-onderdanen, van wie 15.000 Oost-Europeanen. Onder hen bevonden zich 7000 Polen.

Polen

In 2011 vestigden zich 18 883 Polen in Nederland waarmee zij de grootste groep buiten Nederland geboren immigranten vormden. Daarnaast vertrokken 7 193 Polen uit Nederland zodat zich in 2011 per saldo 11 690 Polen in Nederland vestigden, dat meldt het CBS. Het gaat om Polen ingeschreven bij de GBA.

Historisch gezien was de immigratiestroom van 19 duizend Polen in 2011 hoog.

In de afgelopen halve eeuw vormden alleen Surinamers in één jaar een grotere groep immigranten dan de Polen in 2011. In 1975, toen Suriname onafhankelijk werd, kwamen er 38 duizend Surinaamse immigranten naar Nederland.

De Polen staan met 18 883 immigranten in 2011 op de tweede plaats. Ze overtreffen daarmee ook de immigratiepiek van Indonesiërs in 1962 (16 duizend immigranten), ten tijde van de crisis in Nieuw-Guinea, en die van Turken en Marokkanen in 1980. In dat jaar vestigden zich 17 duizend Turken en 10 duizend Marokkanen in Nederland.

lees het bericht van het CBS 11-06-2012

Van de redactie:
De toename van Polen en de overheidsmaatregelen in zake betere registratie en scherpe toets van het verblijfsrecht van de EU-burgers 

De GBA

Polen hoeven zich pas in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) in te schrijven bij een verblijf vanaf 4 maanden. Omdat een deel van deze EU-arbeidsmigranten hier tijdelijk verblijft voor een kortere periode – voor bijvoorbeeld seizoensarbeid – hoeft dat deel zich niet verplicht in te schrijven. Daarnaast speelt ook de onwetendheid bij de arbeidsmigranten en soms de druk van werkgevers om zich niet te laten inschrijven.

Door dit alles is er een groot aandeel EU-arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa dat zich niet inschrijft in de GBA. Naar schatting 54% de in Nederland in 2008 werkende Polen was niet in de GBA geregistreerd, ze hebben een werkadres buiten Nederland.

De overheid wil ook een bestuurlijke boete invoeren bij het niet-naleven van registratieverplichtingen in relatie tot de GBA, schreef minister Henk Kamp in een brief aan de Tweede Kamer in november 2011.

GBA wordt Basisregistratie Personen

Daarom wil de overheid de RNI- registratie van in-ingezetenen invoeren, om hun eerste verblijfadres in Nederland vast te leggen.
Niet-ingezetenen die zich inschrijven krijgen dan, in plaats van het huidige sofinummer, een Burger Service Nummer, net als ingezetenen. Niet-ingezetenen zijn mensen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. Het gaat dan om niet ingezetenen als grensarbeiders, buitenlandse studenten, 'pensionado’s’ en ook EU-arbeidsmigranten die zich nog niet hoeven in te schrijven in de GBA. De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) wordt onderdeel van de Basisregistratie Personen, opvolger van de GBA.

Het RNI wordt waarschijnlijk in november 2012 ingevoerd.

Het verblijfsrecht van de EU-burgers

Registratie dient om beter inzicht te krijgen op de aantallen immigranten en ook om hun verblijfsrecht strak te regelen. De overheid wil ook scherpere toets van het verblijfsrecht van EU-burgers invoeren om die te koppelen aan  het beschikken over voldoende middelen van bestaan.

EU-burgers die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven moeten zich inschrijven bij de IND. De IND zal bij registratie toetsen of de arbeidsmigrant voldoet aan de voorwaarden voor verblijf, zoals het hebben van voldoende middelen van bestaan. Indien dit niet het geval is, dan beoordeelt de IND of het recht op verblijf beëindigd moet worden, schreef minister Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer in november 2011. De IND moet ook de  registratie gegevens  bij de gemeente  kunnen controleren. De GBA gaat ook gegevens met de UWV uitwisselen om de koppeling tussen het verblijfsrecht en het beschikken over voldoende middelen van bestaan effectief te maken.

Het rechtmatig wonen in Nederland wordt aangescherpt. EU-burgers behouden het verblijfsrecht zolang zij kunnen aantonen dat zij economisch actief zijn (als werknemer of als zelfstandige) of dat zij over voldoende middelen van bestaan beschikken. Dit alles  om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf in Nederland beroep doen op het sociale bijstandsstelsel.

auteur: M. Bos-Karczewska, Polonia.nl

Gepubliceerd op Polonia.NL 11.06.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website