UWAGA! Wpis na listę wyborców jest konieczny i możliwy tylko do 16 X 2007.

K O M U N I K A T
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze informuje,

że zarządzone postanowieniem
Prezydenta RP z dnia 07.09.2007 r.
WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP odbędą się w niedzielę 21 października 2007 roku

Głosowanie za granicą przeprowadzone zostanie w obwodach głosowania
utworzonych dla obywateli polskich przebywających za granicą przez
obwodowe komisje wyborcze powołane przez właściwego terytorialnie
konsula. Będzie się ono odbywało w lokalu obwodowej komisji wyborczej w
godzinach od 06.00 do 20.00.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych na terenie Królestwa Niderlandów został utworzony jeden obwód wyborczy o nr 108.

Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Alexanderstraat 25, 2514JM Den Haag
Tel 0031-70-7990100  fax 0031-707990137
konsul@polamb.nl

Głosować można wyłącznie osobiście. Prawo
głosowanie przysługuje każdemu obywatelowi polskiemu, który ukończył 18
lat, nie jest pozbawiony praw publicznych i wyborczych, przebywa w dniu
wyborów na terenie obwodu głosowania i legitymuje się ważnym polskim
paszportem lub dowodem osobistym.

Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest wpisanie
wyborcy do spisu wyborców sporządzonego przez konsula RP. Zgłoszenie na
listę wyborców dokonuje się osobiście ustnie, telefonicznie, faksem lub
drogą elektroniczną konsul@polamb.nl , najpóźniej na 5 dni przed datą wyborów to jest do dnia 16 października 2007 r.  i powinno zawierać: nazwisko
i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce stałego zamieszkania,
numer PESEL oraz numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu oraz
miejsce i datę jego wydania.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed wyborami może otrzymać na
żądanie zaświadczenie o prawie głosowania umożliwiające dopisanie go do
spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym zamierza głosować. W
przypadku wyborcy zamieszkałego w kraju zaświadczenie to wydaje urząd
gminy, w przypadku wyborcy mającego miejsce pobytu za granicą
właściwy konsul.

Uwaga: Obywatele polscy stale zamieszkali za
granicą, którzy będą przebywać w kraju w dniu wyborów mogą wziąć udział
w głosowaniu w obwodzie właściwym dla ich miejsca pobytu , jeśli w dniu
wyborów ( nie składając wcześniej wniosku o wpis do spisu wyborców)
przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport ( ale nie
dowód osobisty) oraz udokumentują, że stale mieszkają za granicą (
takim dokumentem może być np karta stałego pobytu, dokument
uprawniający do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za
granicą). Na tej podstawie osoby te zostaną dopisane do spisu wyborców
i dopuszczone do głosowania.

Konsul RP

Janusz Dawidowicz

Źródło: strona Ambasady RP w Hadze// Informacja opublikowana w portalu Polonii Holenderskiej Polonia.NL 29.09.2007