• Walka o pieniądze dla Polonii

Sejm uchwalił budżet na 2012 rok, zgodnie z którym 65,6 mln zł na współpracę z Polonią i Polakami za granicą zostało przeniesione z Kancelarii Senatu do MSZ. Zmianę krytykuje PiS oraz część senatorów PO, wśród nich marszałek Bogdan Borusewicz.
PiS zgłosiło poprawkę w pracach sejmowych nad budżetem, która przywracała te pieniądze Senatowi, ale Sejm odrzucił ją większością 256 głosów (za głosowało 148 posłów, 34 wstrzymało się od głosu).

Tuż przed głosowaniem Artur Górski (PiS) zarzucił MSZ, że – przejmując środki na Polonię – deprecjonuje konstytucyjną rolę Senatu, a także łamanie tradycję, zgodnie z którą od międzywojnia to Senat wspiera Polonię. Górski powiedział też, że zmiany negatywnie zaopiniowały wszystkie najważniejsze organizacje polonijne.

Minister Radosław Sikorski przekonywał, że stan obecny jest złamaniem trójpodziału władz.
– Opieka nad Polonią jest zadaniem przypisanym ministrowi spraw zagranicznych – chodzi o to, aby zadanie to można było wykonać. W tej chwili pieniądze są wydawane przez Senat bez podstawy prawnej – argumentował. Jak deklarował, jest wdzięczny Senatowi za rolę, którą wykonywał, kiedy trzeba było odbudować zaufanie Polonii do instytucji wolnej Polski. Zaznaczył jednak, że to zadanie zostało wykonane, a teraz „stoją przed nami nowe zadania”. – Będziemy realizowali strategię współpracy z Polonią realizując to, o co zabiegały kolejne rządy i dopiero my jesteśmy w stanie wykonać – oświadczył szef MSZ.

Zwolennicy przekazania pieniędzy na Polonię do MSZ podkreślają, że że pieniędzmi powinien zarządzać rząd, natomiast nadzór nad ich wydatkowaniem powinien sprawować Senat. Przeciwni zmianom senatorowie PO przekonują z kolei, że tak istotnych zmian w finansowaniu Polonii nie można dokonywać w nagłym trybie.

Przeciwny zmianom już od 2012 r. jest m.in. wiceszef Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Łukasz Abgarowicz (PO). Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO) uważa, że 90 proc. senatorów Platformy jest przeciwnych oddawaniu środków do resortu spraw zagranicznych. Jak podkreślił, Senat lepiej, niż robiłby to MSZ, dysponuje środkami na wspieranie Polonii – ma doświadczenie oraz relacje z osobami, które się tym zajmują i środowiskami polonijnymi.

MSZ uważa natomiast, że resort – m.in. dzięki przedstawicielstwom dyplomatycznym i konsularnym – będzie efektywniej niż Senat wydatkował środki z budżetu, gdyż lepiej zna potrzeby Polonii.

czytaj cały artykuł w GW

  • Rząd weryfikuje politykȩ wobec Polonii – projekt nowego programu

Jak na razie rząd Tuska nie ma nowego programu współpracy z Polonią, działa oficjalnie w oparciu o program z 2007 r. Od roku trwają konsultacje nad projektem nowego programu, który określa nowy cel strategiczny polityki rządu wobec Polonii oraz zakłada przekazanie MSZ kompetencji Senatu ws. finansowania Polonii. Jak twierdzi MSZ zmiany potrzeb środowiska Polonii i Polaków za granicą wymuszają weryfikację polityki rządu wobec Polonii.

Celem tego dokumentu jest aktualizacja i modyfikacja dotychczasowej polityki rządu w sprawach Polonii poprzez jasne określenie nowego celu strategicznego. W projekcie za cel strategiczny uznano: „Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz skorzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie”.

W projekcie programu rządowego wśród zadań priorytetowych zapisano także m.in. zachęcanie Polonii i Polaków za granicą do integracji w miejscowe społeczności na poziomie politycznym, czyli branie czynnego i biernego udziału w wyborach lokalnych, udział w partiach politycznych, kulturowym, językowym i pracowniczym w państwach pobytu. Położono te nacisk na promocję języka i kultury polskiej, dążenie do zapewnienia pełnej realizacji praw polskich mniejszości narodowych w poszczególnych państwach, współdziałanie z tradycyjnymi organizacjami Polonii i Polaków za granicą, a także aktywizację na rzecz promocji polskiej gospodarki za granicą.

  • Co to dla nas Polonii oznacza?

Nie wiadomo – 'czeski film’. Brak jest jasnego przekazu i otwartej komunikacji ze strony MSZ w tej sprawie z Polonią, zarówno starą jaki i młodą.

Lektura “Raportu Polskiej Służby Konsularnej za rok 2010 r.” (z marca 2011 r.) dużo wyjaśnia.

W tym raporcie nowy cel strategiczny wobec Polonii jest już faktem dokonanym. Raport ujawnia też nowe kierunki działania placówek dyplomatyczno-konsularnych w w kontaktach z Polonią.
W nim czytamy:

“Strategicznym celem Państwa Polskiego, proponującego przedstawicielom polskiej diaspory w świecie partnerską współpracȩ, jest uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz korzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie.

Temu nadrzȩdnemu celowi podporządkowane zostały działania centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek dyplomatyczno-konsularnych. Zachowano wiȩkszość dotychczasowych form współpracy z organizacjami polonijnymi, poszukując jednak w wiȩkszym stopniu nowych sposobów dotarcia i komunikacji z wpływowymi i opiniotwórczymi osobami, niezorganizowanymi lub organizującymi siȩ poza tradycyjnymi formacjami, grupami ludzi młodych, a także z osobami świadomymi swego polskiego rodowodu, lecz nie władającymi jȩzykiem polskim.”

Wnioski:

1. Szkoda, że aby zrozumieć działania polskiego rządu wobec Polonii, my adresaci tej polityki sami musimy szukać odpowiedzi w internecie. Czy na tym polega postulowana partnerska współpraca? Jak tu wspólnie działać?

2. Widoczna jest zmiana preferencji rządu na partnerów nowych i młodych, tych z potencjałem dla promocji RP.  Czy stara Polonia to przeżytek i rodzaj balastu? Kto siȩ zajmie obsługą polskich migrantów zarobkowych?

3. Niestety migranci zarobkowi jeszcze nie znaleźli swego miejsca w polityce MSZ. To istna biała plama, temat tabu. Podczas gdy to migranci zarobkowi stanowią dziś o kondycji Polonii i o odbiorze Polski w kraju zamieszkania np. Holandii, co z kolei rzutuje na wizerunek Polski – jeden z fundamentów polityki zagranicznej RP. Niestety tego związku Warszawa nie widzi w swojej nowej strategii.

autor: M. Bos-Karczewska, red. naczelna Polonia.nl

LINKI

MSZ przejmie budżet na Polonię
MSZ stworzy specjalny portal dotyczący Polonii
Sprawozdanie z obrad Komisji Łączności z Polakami za Granicą 30.06.2011, informacje o projekcie nowego programu referował m.in. Jan Borkowski Sekretarz Stanu w MSZ odpowiedzialny za politykȩ wobec Polonii

DOKUMENTY:

Rządowy program współpracy z Polonią z 2007 r. (strony MSZ)
Raport Polskiej Służby Konsularnej za rok 2010 r. (strony MSZ)

Opublikowane w portalu Polonia.NL 06.02.2012
–                         Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony