KOMUNIKAT KONSULA RP
Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011 ROKU
DOTYCZĄCY WYBORÓW DO SEJMU I SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2011 roku zarządził WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ na niedzielę 9 października 2011 roku.

WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU NA TERYTORIUM KRÓLESTWA NIDERLANDÓW

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • posiada ważny polski paszport lub ważny dowód osobisty,
  • zostanie wpisany, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez Konsula RP w Hadze.

GŁOSOWANIE NA TERYTORIUM KRÓLESTWA NIDERLANDÓW

Osobiste

Wyborca stale zamieszkały na terytorium Królestwa Niderlandów oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo w tym kraju, w celu wzięcia udziału
w głosowaniu na terytorium Królestwa Niderlandów powinien dokonać u Konsula RP
w Hadze zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w jednym z obwodów utworzonych w Niderlandach (szczegółowe informacje – poniżej). Do spisów wyborców za granicą, sporządzanych przez konsula dla wszystkich obwodów wyborczych utworzonych na terytorium Królestwa Niderlandów, mogą się zgłaszać wszyscy uprawnieni do głosowania – bez względu na miejsce zamieszkania.

Osobiste na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca stale zamieszkały w kraju, zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować
w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy w Polsce, w której wyborca jest zameldowany na stałe, najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 roku.

Korespondencyjne

Wyborca stale zamieszkały na terytorium Królestwa Niderlandów oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo w tym kraju, może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u Konsula RP w Hadze zgłoszenia zamiaru głosownia korespondencyjnego (szczegółowe informacje – poniżej). Dopuszcza się wysyłanie pakietów wyborczych na każdy, wskazany w zgłoszeniu przez wyborcę, adres (także poza terytorium Królestwa Niderlandów). W tym przypadku należy jednakże wziąć pod uwagę czas niezbędny na odesłanie zwrotnego pakietu wyborczego do Konsula RP w Hadze.

Po otrzymaniu zgłoszenia Konsul RP w Hadze wysyła wyborcy PAKIET WYBORCZY jako przesyłkę poleconą, najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów, tj. do 29 września 2011 roku (pakiet można także odebrać osobiście za pokwitowaniem w godzinach urzędowania Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze), zawierający:

– zaadresowaną kopertę zwrotną,
– karty do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP,
– kopertę na karty do głosowania
– oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
– instrukcję głosowania.

Wyborca odsyła zwrotny pakiet wyborczy na ręce Konsula RP w Hadze na własny koszt (może także dostarczyć ją osobiście w godzinach urzędowania Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze). Koperta zwrotna może także zostać dostarczona do Obwodowych Komisji Wyborczych w Hadze do chwili zakończenia głosowania. Przesyłki otrzymane po tym terminie nie wezmą udziału w głosowaniu (nie decyduje data stempla pocztowego).

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Rozporządzeniem z dnia 12 września 2011 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą, Minister Spraw Zagranicznych utworzył 4 obwody głosowania na terytorium Królestwa Niderlandów:

Numer 130 – HAGA I (głosowania: osobiste i korespondencyjne)

dla wyborców, których pierwsze litery nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł

z siedzibą: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

Numer 131 – HAGA II (głosowania: osobiste i korespondencyjne)

dla wyborców, których pierwsze litery nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż

z siedzibą: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

Numer 132 – AMSTERDAM (głosowanie osobiste)

z siedzibą: Dom Polski, Leliegracht 33, 1016 GS Amsterdam

Numer 133 – BRUNSSUM (głosowanie osobiste)

z siedzibą: Dom Polski, Schinvelderstraat 19A, 6441 TE Brunssum

Głosowanie osobiste odbywać się będzie w godzinach od 7:00 do 21:00.

SPIS WYBORCÓW

Spis wyborców do przeprowadzenia głosowania w zarządzonych wyborach dla wszystkich obwodów głosowania utworzonych na terytorium Królestwa Niderlandów sporządza Konsul RP w Hadze na podstawie zgłoszenia wyborcy o wpisanie do spisu wyborców każdorazowo dla kolejnych przeprowadzanych wyborów (można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców).

Podobnie jak w roku ubiegłym, została uruchomiona możliwość osobistej rejestracji wyborcy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

https://ewybory.msz.gov.pl

Po pomyślnej rejestracji wyborca otrzyma e-mail (na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu) zawierający potwierdzenie o wpisie do spisu wyborców, które można wydrukować. W przypadku jakichkolwiek problemów, będzie ono stanowić podstawę do uwzględnienia reklamacji.

Zgłoszenia wyborcy o wpisanie do spisu wyborców można dokonać także ustnie podczas wizyty w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag, pisemnie – przesyłając na adres jak wyżej wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania tutaj), telefonicznie pod numer:   +31 70 3602808 , telegraficznie, telefaksem pod numer:  +31 70 7990 147 (formularz zgłoszenia do pobrania tutaj) lub pocztą elektroniczną pod adres: haga.wybory2011@msz.gov.pl nadsyłając zeskanowany formularz zgłoszenia lub podając informacje tam zawarte.

Zgłoszenie zamiaru głosowania winno zostać przekazane Konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze:

– do głosowania korespondencyjnego, najpóźniej do dnia 26 września 2011 roku do zakończenia godzin urzędowania konsula, tj. do godziny 18.30 czasu miejscowego lub za pomocą aplikacji e-wybory najpóźniej do dnia 26 września 2011 roku do godziny 24.00 czasu polskiego.

– do głosowania osobistego, najpóźniej do dnia 06 października 2011 roku do zakończenia godzin urzędowania konsula, tj. do godziny 16.30 czasu miejscowego lub za pomocą aplikacji e-wybory najpóźniej do dnia 6 października 2011 roku do godziny 24.00 czasu polskiego.

GŁOSOWANIE W POLSCE

Obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, którzy będą przebywać w kraju w dniu wyborów, mogą wziąć udział w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca ich pobytu, jeżeli w dniu wyborów (nie składając wcześniej wniosku o wpis do spisu wyborców) przedłożą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport (ale nie dowód osobisty) oraz udokumentują, że stale zamieszkują za granicą (takim dokumentem może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą). Na tej podstawie osoby te zostaną dopisane do spisu wyborców i dopuszczone do głosowania.

Wyborca mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Królestwa Niderlandów, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnie wybranym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie wydaje Konsul w Hadze na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej po dokonaniu rejestracji w spisie wyborców. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w drugim dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 roku (formularz do pobrania tutaj).

Odbiór zaświadczenia następuje osobiście za pokwitowaniem. Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz takie same dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym było się ujętym w spisie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Celem sprawnego przeprowadzenia wyborów w Królestwie Niderlandów został utworzony specjalny adres poczty elektronicznej: haga.wybory2011@msz.gov.pl oraz numer telefonu:   +31 70 3602808 , pod którymi udzielane są dodatkowe informacje dot. przebiegu głosowania.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów za granicą opublikowane zostały na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

http://www.msz.gov.pl/Wybory,do,Sejmu,i,Senatu,RP,2011,44991.html

oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/

Leszek Rowicki
Konsul RP w Hadze

Opublikowane w portalu Polonia.NL 19.09.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas