Biuro badania opinii Motivaction opublikowało wyniki ankiety badającej opinie Polaków w Holandii i Holendrów o Polakach. Badanie przeprowadzono w czerwcu-lipcu br.

Oto główne wnioski z ankiety:

Holendrzy o Polakach:

 • 69% Holendrów wyraża swoje niezadowolenie z przybycia Polaków do Holandii.
 • 63% nie widzi wartości dodanej z ich obecnosci w Holandii dla holenderskiego społeczeństwa.
 • 56% jest zdania, że Polacy zabierają pracę rodzimym Holendrom.
 • 65% nie chce, by Polacy osiedlali się na stałe w Holandii.
 • 73% chce zaostrzenia przepisów regulujących osiedlanie się Polaków w Holandii, tak by utrudnić Polakom i innym obywatelom z Europy Wschodniej migrację do ich kraju.
 • 67% Holendrów jest zaniepokojone warunkami pracy Polaków i jest zdania, że ​​Polacy są wykorzystywani.

Polacy o Holendrach:

 • 39% Polaków nie czuje się być postrzeganym przez Holendrów jako obywatel gorszej kategorii.
 • 28% Polaków nie czuje się w domu w Holandii, a 26% nie czuje się akceptowane przez Holendrów.
 • 52% Polaków czuje się dobrze traktowane.
 • 25% Polaków planuje zamieszkać na stałe w Holandii.
 • 68% Polaków pozytywnie myśli o swojej przyszłości w Holandii.

Nasza opinia:
Wyniki tego badania są co najmniej niepokojące i wskazują na negatywny stosunek Holendrów do polskich migrantów. Polacy zaś dość dobrze czują się w Holandii i wielu pozytywnie myśli o swojej przyszłości w Holandii. Ciekawe, jakie wnioski wyciągną politycy z tej ankiety.

OPINIEPEILING: Veel Nederlanders niet blij met Polen, Polen positief over hun toekomst in Nederland
Het onderzoeksbureau Motivaction heeft in juni-juli 2011 een onderzoek verricht naar mening van Polen in Nederland over Nederlanders en van Nederlanders over Polen.

Hier de belangrijkste conclusies van het onderzoek:

Nederlanders over Polen:

 • 69% van de Nederlanders geeft aan niet blij te zijn met de komst van Polen naar Nederland.
 • 63% ziet geen toegevoegde waarde te zien in hun komst naar Nederland voor de Nederlandse maatschappij.
 • 56% is de mening toegedaan dat de Polen werkgelegenheid onttrekken aan autochtone Nederlanders.
 • 65% wil niet dat Polen zich blijvend gaan vestigen in Nederland.
 • 73% wil dat de regelgeving voor vestiging van Polen in Nederland aangescherpt dient te worden, zodat het voor Polen en andere Oost-Europeanen moeilijker wordt om naar Nederland te komen.
 • 67% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de arbeidsomstandigheden van Polen en is men de mening toegedaan dat Polen worden uitgebuit.

Polen over Nederlanders:

 • 39% van de Polen heeft het gevoel als minderwaardige burger te worden gezien door Nederlanders.
 • 28% van de Polen voelt zich dan ook niet thuis in Nederland en 26% voelt zich niet geaccepteerd door Nederlanders.
 • 52% voelt zich goed behandeld.
 • 25% van de Polen is wel van plan om zich definitief in Nederland te vestigen.
 • 68% van de Polen is positief over hun toekomst in Nederland

Onze mening:

De uitkomsten van dit onderzoek zijn op zijn minst zorgelijk en duiden op een negatieve houding van Nederlanders tegenover de Poolse migranten. Dit terwijl de Polen best naar hun zin in Nederland hebben. De vraag is wat de politiek er mee gaat doen.

Lees:

Gepubliceerd op Polonia.NL op 10.09.2011
Uitgever: STEP- Stichting van Poolse Experts in Nederland, lees over ons