Zaproszenie na ucztę językową
Dla
każdego, kto dobrze mówi tym językiem, kto zajmuje się jego
tłumaczeniem, jest niezwykle ważne, by mieć świadomość najświeższych
zjawisk i tendencji, nowych znaczeń, związków frazeologicznych, o
których jeszcze nie przeczytamy w podręcznikach, a którymi posługują
się Polacy mieszkający na stale w Polsce. Zycie na obczyźnie sprzyja
interferencjom językowym, ale tez pozbawia najnowszych smaków
językowych. To właśnie uzupełnia swoimi wykładami prof. Waszakowa.
W
jej imieniu bardzo serdecznie zapraszam – wolnych słuchaczy – na tych 5
spotkań, które będą z pewnością dla nas ucztą językową.
Elżbieta Weiss-Niemczuk
Polonistyka UvA

Miejsce: Fakultet Slawistyki, PC Hoofthuis, Spuistraat 134, Uniwersytet Amsterdamski

Terminy i sale:
Środa, 12/9,  godz. 15-17, BH 302
Piątek, 14/9, godz. 13-15, PCH 440
Pon., 17/9, godz. 11-13, PCH 331
Środa, 19/9, godz. 15-17, BH 302
Piątek, 21/9, godz. 13-15, PCH 440

Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku – charakterystyczne zjawiska i tendencje

Program  konwersatorium, Amsterdam, 10 – 21 września  2007 r.
Prof. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski

1. Zmiany  w Polsce w latach 90. i  ich wpływ na dynamikę przemian w zasobie słownym
polszczyzny

1.1. Ważniejsze czynniki zewnętrzne wpływające na  tę dynamikę
1.2. Typy zjawisk rzeczywistości polskiej po roku 1989 utrwalone w nowych wyrazach
i związkach frazeologicznych

2. Charakterystyczne sposoby obrazowania  sytuacji  społeczno-politycznej w Polsce
w  okresie intensywnych przeobrażeń (wartościowanie i konotacje w  nowej leksyce)

2.1. Sposoby konceptualizowania czasu zmian i  obecnej przestrzeni życiowej Polaków
2.2. Ewolucja znaczeniowa starych pojęć; nowe określenia i ich „kariera”
2.3. Postawa „luzu” – osłabienie tabu językowego, liberalizacja społecznej oceny
wulgaryzmów
2.4. Odsunięcie słownictwa i frazeologii kojarzonych z „minioną epoką”; detotalizacja
słownictwa

3. Przejawy ogólnych tendencji rozwojowych języka w zakresie słownictwa

3.1. Ogólna charakterystyka tendencji rozwojowych w polszczyźnie przełomu  wieków
3.2. Tendencja do internacjonalizacji
3.3. Tendencja do demokratyzacji (kolokwializacji, potoczności).

Literatura (wybór)

Bartmiński J., 2000, Językowy obraz świata Polaków
w okresie przemian, [w:] Komparacja systemów i funkcjonowania jezyków
słowiańskich.  Red. S. Gajda. Opole, s. 179-195.
Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa 2000.
Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski. Red. nauk. S. Gajda. Opole 2001.
Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów 2001.
Polszczyzna 2000, Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci,  pod red. W. Pisarka, Kraków 1999.
Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Red. S. Dubisz i S. Gajda. Warszawa 2001.
Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian. Red. J. Mazur. Lublin 2000.
Waszakowa K., Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa  2005 (+ bibliografia i indeks).
Walczak B., 1998, Kto nie rozumie i czego nie rozumie? Prace Filologiczne XLIII, 489-499

Źródło: Polonia.NL, 11.09.2007