Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze informuje obywateli polskich uprawnionych do głosowania:

w siedzibie Ambasady w Hadze, Alexanderstraat 25 w godzinach od 6.00 do 20.00 odbędą się:
• 25 września br. – wybory do Sejmu i Senatu RP,
• 09 października br. – pierwsza tura wyborów Prezydenta RP.

Prawo wybierania posłów i senatorów oraz Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli
posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty oraz
zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców
sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu
wyborcy.
Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu
wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do
głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za
granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny
zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną.

Adres Ambasady RP w Hadze:
Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag,
nr telefonu: +31 70 79 90 100, +31 70 79 90 130, +31 70 79 90 128,
nr faxu: +31 70 79 90 137,
e-mail: konsul@polamb.nl

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię
ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy, numer ważnego
polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego
wydania oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada. Zgłoszenia można
dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP i Senatu
RP, a w przypadku wyborów Prezydenta RP – najpóźniej 3 dnia przed dniem
wyborów.

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na
podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu
pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą zarówno w
wyborach do Sejmu RP i Senatu RP jak i w wyborach Prezydenta RP (w
pierwszym oraz ewentualnie w ponownym głosowaniu), odbywa się w lokalu
obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między
godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego. Jeżeli głosowanie miałoby być
zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie
przeprowadza się w dniu poprzedzającym.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 92 mieści się pod adresem: Alexanderstraat 25, Den Haag.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Więcej na stronach Ambasady RP w Holandii

Zobacz też:
Serwis Wybory 2005 GW – Sondaże, kampania wyborcza, kandydaci, partie

Wszystko o wyborach w Onet