O powołaniu jednej organizacji reprezentującej Polskich migrantów w Holandii wobec władz Holandii mówiło się w środowisku polonijnym od dłuższego czasu – były to jednak pojedyncze głosy padające w rozmowach kuluarowych. Brakowało nam konkretnego bodźca zewnętrznego.

Obecnie „do tablicy” wywołał nas list holenderskiego ministra ds. integracji G. Van der Laana, zapraszający polską społeczność do udziału w Radzie Konsultacyjnej ds. Mniejszości Narodowych i przez nią prowadzonym dialogu różnych grup etnicznych na szczeblu ministerialnym z władzami Holandii – tzw. „LOM-overleg”. W tym celu ambasada RP zorganizowała 16 lutego br. spotkanie informacyjne zapoznające jego uczestników (przedstawicieli Polonii i Polaków w Holandii) z istniejącymi przepisami prawnymi i strukturami, w które polska społeczność powinna się wpisać, aby zyskać status organizacji tzw. „inspraakorgaan minderheden” przy Radzie. Okazało się, że  stawiane przez stronę holenderską wymogi instytucjonalne są dość wysokie, a centralnym władzom Holandii zależy przede wszystkim na prowadzeniu dialogu w sprawie nowej polskiej migracji i jej integracji w Holandii.

Czy Polonia i Polacy w Holandii wyłonią jedną organizację, która byłaby dopuszczona do struktury Rady LOM jako reprezentant naszych interesów? Tę ważną kwestię portal Polonia.NL objął patronatem medialnym. Będziemy o tym pisać. Na początek zamieszczamy opracowane przez ambasadę RP w Hadze sprawozdanie ze spotkania 16 lutego br., opublikowane w Biuletynie Polonijnym MSZ z marca 2010.

Redakcja portalu Polonia.NL

Proces integracji społecznej Polaków w Niderlandach
Holandia – Ambasada RP w Hadze

W ciągu ostatnich kilku tygodni odbyły się z inicjatywy ambasady polskiej spotkania z przedstawicielami środowisk polonijnych w Niderlandach mające na celu poinformowanie Polonii o głównych tendencjach polityki integracyjnej rządu holenderskiego oraz próbę uzgodnienia stanowiska Polonii.

Podczas spotkania 8 stycznia omówiono tezy zawarte w listach do parlamentu ministra ds. Integracji E. Van der Laana – z 17.11.2009 r. (List integracyjny) oraz z 20.11.2009 (Imigranci z krajów Europy Środkowej i Wschodniej). Dyskutowano nt. praktycznych problemów i oczekiwań Polaków związanych z kursami językowymi i integracyjnymi. Rozważano możliwość stworzenia w ramach Polonii reprezentatywnej grupy, która byłaby partnerem dla ministerstwa ds. integracji i ustalono, że pogłębiona powinna zostać wiedza nt. zasad funkcjonowania przy holenderskim rządzie rady ds. mniejszości (tzw. LOM – Landelijk Overleg Minderheden).

16 lutego br. Ambasada zorganizowała spotkanie z Walterem Palmem, urzędnikiem w holenderskim Ministerstwie Integracji, doradcą ministra ds. Integracji E. van der Laana, jednocześnie sekretarzem LOM. Celem tego spotkania była prezentacja LOM, zasad jej działania oraz możliwości włączenia się w jej pracę reprezentacji społeczności polskiej w Niderlandach. Zaproszenie skierowane zostało do wszystkich istniejących organizacji polonijnych oraz do osób indywidualnych, zaangażowanych w działalność polonijną.

Spotkania te z jednej strony mają charakter informacyjny, z drugiej zaś zainicjowały dyskusję w ramach rozdrobnionego środowiska polskiego na temat możliwości wyłonienia reprezentacji polonijnej i jej funkcjonowania w LOM. Po raz pierwszy stworzono platformę rozmowy pomiędzy przedstawicielami ministerstw holenderskich a reprezentacją organizacji polonijnych.

Ambasada oczekuje teraz rozpoczęcia dyskusji wewnętrznej pomiędzy liderami starej i nowej Polonii oraz podjęcia przez nich inicjatywy, która będzie odpowiedzią na ofertę LOM. Ambasada służy pomocą organizacyjną i ekspercką oraz pośrednictwem w kontaktach pomiędzy administracją holenderską a środowiskiem polonijnym. Placówka jest przygotowana na aktywne wsparcie procesu konsolidacji reprezentacji polskiej, niezależnie od tego, czy w efekcie organizacja polska zostanie członkiem LOM, czy też nie. Silny i skoordynowany głos społeczności polskiej jest niewątpliwie pożądany w kontaktach z administracją holenderską, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym.

LOM, Landelijk Overleg Minderheden – holenderska rada konsultacyjna ds. mniejszości. W jej ramach funkcjonuje siedem organizacji narodowych wspólnie reprezentujących interesy poszczególnych mniejszości narodowych w społeczeństwie holenderskim: organizacja ds. Chińczyków (IOC), ds. Turków (IOT), organizacja konsultacyjna ds. Holendrów pochodzenia karaibskiego (OCaN), surinamska organizacja SIO, organizacja współpracy ds. Holendrów pochodzenia marokańskiego (SMN), organizacja uchodźców (VON), oraz LIZE, partner w dialogu z administracją rządową, reprezentujący społeczność Europy Południowej.

Współtworzą one Radę Konsultacyjną ds. Mniejszości Narodowych (LOM). Podstawy prawne działalności LOM stanowi ustawa regulująca kwestie dialogu z mniejszościami (Wet Overleg Minderhedenbeleid) z 19 czerwca 1997 r. Organizacje wchodzące w skład LOM konsultują się z rządem Holandii minimalnie 3 razy do roku, w praktyce jednak konsultacje te odbywają się częściej. Każda z organizacji otrzymuje rocznie od rządu holenderskiego dotację na swe funkcjonowanie w wysokości 400 tys. euro. Z tej kwoty opłacane jest funkcjonowanie przedstawicieli organizacji w radzie LOM oraz projekty organizowane dla danej grupy narodowej.

LIZE utworzony został z krajowej organizacji reprezentującej interesy obywateli Europy Południowej (Landelijk Inspraakorgaan Zuid–Europeanen LIZE), utworzonej w 1989 r. W 1998 r. związek LIZE przekształcony został w fundację. W skład zarządu LIZE wchodzą rada (raad van bestuur) i organ wykonawczy (dagelijks bestuur). W radzie zasiada maksymalnie 18 osób. Każda grupa narodowościowa ma jednego reprezentanta w radzie; są to odpowiednio przedstawiciele społeczności włoskiej, Czarnogóry, słoweńskiej, hiszpańskiej, serbskiej, chorwackiej, portugalskiej, macedońskiej, greckiej i bośniackiej. LIZE reprezentuje mniejszości liczące ogółem 200.000 osób.
Podstawowym zadaniem LIZE jest reprezentowanie interesów obywateli mniejszości w Holandii. W swej działalności organizacja poszukuje równowagi pomiędzy interesami przedstawicieli reprezentowanych przez siebie społeczności oraz postulatami możliwymi do zrealizowania z prawnego punktu widzenia. Ważnym instrumentem w działalności LIZE są konsultacje z ministrem odpowiedzialnym za politykę integracji oraz innymi członkami rządu i urzędnikami. LIZE analizuje interesy przedstawicieli mniejszości narodowych, które reprezentuje, oraz dąży do uwzględnienia ich w niderlandzkiej polityce migracyjnej. Organizacja skrupulatnie śledzi i poddaje krytycznej ocenie politykę migracyjną rządu KN, analizując jednocześnie jej konsekwencje dla obywateli Europy Południowej. LIZE pełni także funkcję informacyjną i organu doradczego w obszarze polityki migracji.
Źródło: Biuletyn Polonijny MSZ, marzec 2010

LINKI

Opublikowane w portalu Polonia.NL 31.03.2010
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas