Obowiązkowy wpis na listę wyborców najpóźniej do dnia 1.06.2009 włącznie!

UWAGA: Polacy za granicą głosują na kandydatów z listy warszawskiej – okręg nr 4.

toppage_logo_pl.jpg

Informacja wydzialu Konsularnego Ambasady RP w Królestwie Niderlandów

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 7 czerwca 2009 roku w oparciu o ustawę z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Prawo wybierania posłów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty (w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej) oraz zostaną wpisani na podstawie osobistego zgłoszenia do spisu wyborców, sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie do spisu wyborców można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną (WyboryPE2009@polamb.nl).
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce zamieszkania wyborcy za granicą (i w kraju jeśli wyborca posiada stałe miejsce zamieszkania w Polsce), numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce i datę jego wydania oraz numer PESEL, jeśli wyborca go posiada.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

UWAGA!! Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do dnia 1 czerwca 2009 roku włącznie.

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu, konsul na podstawie spisu wyborców wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie odbywać się będzie w lokalu obwodowej komisji wyborczej (obejmującej terytorium Królestwa Niderlandów) mającej swoją siedzibę w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag, między godziną 8.00 a 20.00 czasu miejscowego, bez przerwy.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: http://www.pkw.gov.pl/

Źródło: Informacja wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze 

 

Nasze Linki

Opublikowane w portalu Polonia.NL 11.05.2009, aktualizacja 15.05.2009