1. Za granicą Tusk o mało nie wygrał w I turze  —  Wyniki w Holandii: 1. Tusk zdobył 65% (616 głosów), 2. Kaczyński 19,2%
(182 głosy), 3. Borowski 11% (101), a na jedyną kobietę
Henrykę Bochniarz oddano 16 głosów (4. miejsce). Frekwencja –
947 osób to haski rekord w wyborach prezydenckich. Oficjalne wyniki z Hagi>>

2. OFICJALNE WYNIKI w POLSCE: Donald Tusk wygrywa 36,3% – Lech Kaczyński 33,1%, frekwencja 49,6%, II tura –23.10>>
3. Kompetencje Prezydenta>>

 

1. Za granicą Tusk o mało nie wygrał w I turze
Gdyby
prezydenta wybierali tylko Polacy mieszkajacy poza krajem, Donaldowi
Tuskowi niewiele zabrakloby do zwyciestwa w pierwszej turze. W obwodach
zagranicznych uzyskal on 48,84-proc. poparcie. Na Lecha Kaczynskiego
glosowalo 39,11 proc. wyborców.
Poza granicami Polski, w ponad 160 komisjach obwodowych, w pierwszej turze wyborów prezydenckich glosowalo prawie 53 tys. osób.

Najwiecej osób gosłowało w USA – 10.378; zorganizowano tam az 15
komisji obwodowych. W Niemczech w 5 komisjach głosowało ponad 5 tys.
osób, we Francji i Wielkiej Brytanii – po ponad 4 tys. Polaków.
Najmniej – zaledwie 13 osób – głosowało w Korei Pólnocnej; po 17 – w
Panamie i Tanzanii. W kazdym z tych krajów głosy oddawano w jednej
komisji.

2. OFICJALNE WYNIKI w POLSCE zobacz , oficjalne wyniki z Hagi zobacz. Jak głosowała Polonia w I turze

DWAJ FAWORYCI: Tusk (PO) i Kaczyński (PiS)  Donald Tusk
– 48 lat, absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie
wicemarszałek Sejmu. Startuje z ramienia Platformy Obywatelskiej. Lech Kaczyński
– 56 lat, profesor prawa. Był prezesem NIK i ministrem sprawiedliwości.
Obecnie jest prezydentem Warszawy. Wycofał się z wyborów prezydenckich
w 2000 r. Kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

O fotel prezydencki ubiegało się aż 12 kandydatów
(startowało 17): 1. Marek Borowski, 2. Liwiusz Ilasz, 3. Jarosław
Kalinowski, 4. Stanisław Tymiński, 5. Andrzej Lepper, 6. Donald Tusk,  7. Janusz Korwin – Mikke, 8. Henryka Bochniarz, 9. Adam Słomka, 10. Jan Pyszko, 11. Lech Kaczyński, 12. Leszek Bubel.  *  M.Giertych zrezygnował z wyborów prezydenckich 4.10.

Wybory 2000: frekwencja 61,2% – A. Kwaśniewski dostał 53,9% w I turze

3. Kompetencje prezydenta
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent jest najwyższym przedstawicielem władzy wykonawczej w państwie.
W dziedzinie polityki wewnętrznej
prezydent stoi na straży przestrzegania zapisów Konstytucji. Zarządza
wybory do Sejmu i Senatu. Zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych
izb Parlamentu. Powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi jej
członkami. Ma także prawo odwołania premiera. W razie potrzeby, może
też skrócić kadencję izby niższej parlamentu. Na ręce prezydenta
premier i Rada Ministrów składają dymisję.
Prezydent posiada inicjatywę ustawodawczą.
Podpisuje ustawy, ma także prawo ich zawetowania. Może też zarządzić
referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Akty
urzędowe wydawane przez prezydenta wymagają podpisu Prezesa Rady
Ministrów. Prezydent ma także prawo zwracać się z orędziem do Sejmu,
Senatu i do Zgromadzenia Narodowego.
Zgodnie z artykułem 134. Konstytucji, prezydent jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.
W okresie pokoju zwierzchnictwo nad wojskiem sprawuje za pośrednictwem
ministra obrony narodowej. Prezydent mianuje Szefa Sztabu Generalnego i
dowódców poszczególnych jednostek Sił Zbrojnych.
Do powinności głowy
państwa należy także powołanie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa
prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziów. Prezydent
RP mianuje także członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Składa
też do Sejmu wniosek o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Prezydent stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz nienaruszalności i niepodzielności jej terytorium. W zakresie polityki zagranicznej,
jako głowa państwa, wraz z premierem i ministrem spraw zagranicznych,
reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej. W imieniu Rzeczypospolitej
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. Mianuje i odwołuje
ambasadorów.
W wypadku zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej
napaści na terytorium Polski lub kiedy z umowy międzynarodowej wynika
zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, prezydent może na
wniosek rządu wprowadzić w państwie stan wojenny.
Prezydent nadaje
obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się go. Może
ułaskawiać przestępców. Ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed
Trybunałem Stanu.

Kompetencje Prezydenta:
– jest najwyższym
zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – mianuje Szefa
Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych;
– zarządza wybory do Sejmu i Senatu;
– skraca kadencję Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji;
– zwołuje pierwsze posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu;
– ma prawo inicjatywy ustawodawczej;
– podpisuje albo wetuje ustawy;
– zarządza ogłoszenie ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw;
– zarządza referendum ogólnokrajowe;
– desygnuje i powołuje Prezesa Rady Ministrów;
– przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powierza jej tymczasowe pełnienie obowiązków;
– odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności;
– składa wnioski do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów;
– składa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego;
– składa wnioski o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli;
– powołuje sędziów;
– powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
– powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego;
– powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
– powołuje prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego;
– składa wniosek do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
– powołuje członków Rady Polityki Pieniężne;
– powołuje i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego;
– powołuje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
– nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
– nadaje ordery i odznaczenia;
– może zastosować prawo łaski wobec skazanych. (npdst. IAR)

Zobacz:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenia PKW o skreśleniach z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (W. Cimoszewicz, Z. Religa i D. Pokrzycki)